กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีไพโรไลซิสจากขยะประเภทยางรถยนต์

Last modified: December 11, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีไพโรไลซิสจากขยะประเภทยางรถยนต์
Electric Generating Process with Pyrolysis Technology from Waste Tires
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายกัมปนาท ยุคะลา
Mr.Kampanat Yukala
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จักรกฤษณ์ จันทร์เขียว
Mr. Jrukkrit Chankiew
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2563
2/2020

การอ้างอิง|Citation

กัมปนาท ยุคะลา. (2563). กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีไพโรไลซิสจากขยะประเภทยางรถยนต์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Yukala K. (2020). Electric generating process with pyrolysis technology from waste tires. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษาเล่มนี้ เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับ กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีไพโรไลซิสจากขยะประเภทยางรถยนต์ ซึ่งถือว่าเป็นพลังงานทางเลือกที่ได้จากยางรถเก่าที่หมดสภาพในการใช้งาน กระบวนการดังกล่าวเรียกว่า กระบวนการไพโรไลซิส ซึ่งเป็นกระบวนการทางเคมีความร้อนที่ เปลี่ยนรูปของยางที่ใช้แล้ว โดยให้ความร้อนที่อุณหภูมิ ปานกลาง 500-800 องศาเซลเซียส ในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจน โดยจะได้น้ำมันไพโรไลซิสออกมาและนำไปผ่านกระบวนการในการกลั่นน้ำมัน เพื่อให้ได้น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ออกมาและสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ต่อไป

โดยในการฝึกปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 15 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 25 เมษายน 2564 ที่บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดทำได้รับการชี้แนะจากพนักงานของสถานประกอบการ ให้เข้าใจถึงกระบวนการไพโรไลซิส และได้เป็นส่วนหนึ่งของงานเดินเครื่องและงานบำรุงรักษา ในการวางแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และการจัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) สำหรับงานบำรุงรักษาเครื่องมือวัดและระบบควบคุม (Instrument and Control) เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานบำรุงรักษาเครื่องมือวัดและระบบควบคุมต่อไ

คำสำคัญ: พลังงานทางเลือก, ไพโรไลซิส, งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน, เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน


Abstract

This cooperative education project presented Electric Generating Process with Pyrolysis Technology from Waste tires that were worn out. The process is called “Pyrolysis Process”, which is a thermal chemical process that changes the shape of used tires by heating at a moderate temperature of 500-800 ° C in the absence of oxygen. Pyrolysis oil is obtained and processed in an oil refining process to get fuel (diesel) out and can be used as fuel.

During the internship for 15 weeks, from January 15, 2021 to April 25, 2021, at Progress Interchem (Thailand) Co., Ltd., the student was guided by employees of the establishment to understand the pyrolysis process and was part of the operation and maintenance work for planning of preventive maintenance and preparation, work instruction for maintenance of instrumentation and control systems, and applied for used of instrument and control maintenance section.

Keywords:  Alternative Energy, Pyrolysis, Preventive Maintenance, Work Instruction.


กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีไพโรไลซิสจากขยะประเภทยางรถยนต์ | Electric Generating Process with Pyrolysis Technology from Waste Tires

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 318
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print