การซ่อมบำรุงและตรวจเช็คระบบเน็ตเวิร์ค

Last modified: November 26, 2021
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การซ่อมบำรุงและตรวจเช็คระบบเน็ตเวิร์ค
Maintenance and inspection of network system
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายเนติพงษ์ สอดโคกสูง, นายธนพล ทรัพย์ชื่นสุข
Mr. Natipong Sodkhoksoong, Mr. Thanapon Supchunsuk
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จุระ ฮ่านต่ำ
Mr. Jura Hantam
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2563
2/2020

การอ้างอิง|Citation

เนติพงษ์ สอดโคกสูง และธนพล ทรัพย์ชื่นสุข. (2563). การซ่อมบำรุงและตรวจเช็คระบบเน็ตเวิร์ค. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Sodkhoksoong N. & Supchunsuk T. (2020). Maintenance and inspection of network system. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษาเล่มนี้ได้นำเสนอเกี่ยวกับ การซ่อมบำรุงและตรวจเช็คเน็ตเวิร์ค ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้มาจากการออกฝึกปฎิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษาภาคปฎิบัติ โดยได้เข้าปฎิบัติงานในบริษัท ดี-เทค ซิสเทม จำกัด ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2564 รวมทั้งสิ้น 17 สัปดาห์ ซึ่งทางบริษัทได้มอบหมายให้ดูแลในเรื่องของการซ่อมบำรุงและตรวจเช็คระบบเน็ตเวิร์ค เช่น ตรวจเช็คระบบเน็ตเวิร์ค ตรวจเช็คระบบ CCTV ผลจากการออกปฎิบัติงานจริง สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานจริงได้อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ: ระบบเน็ตเวิร์ค, ระบบ CCTV, การซ่อมบำรุง


Abstract

 This cooperative education presented a  study of network maintenance and troubleshooting derived from work-based education projects at D-Tech Compact Limited during the period form 5 January 2021 to 30 April 2021, a total of 17 weeks. The main project assigned by the company was to manage network maintenance and troubleshooting, such as network checks and CCTV system Checks. The results suggested that knowledge of this practical education can be used and applied to the real work accordingly.

Keywords: network system, CCTV system, maintenance.


การซ่อมบำรุงและตรวจเช็คระบบเน็ตเวิร์ค | Maintenance and inspection of network system

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 64
Previous: การติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค และระบบไฟฟ้า
Next: ระบบตรวจสอบน้ำและไฟฟ้า