คำศัพท์ภาษาอังกฤษทางสารคดี หมวดประวัติศาสตร์ สัตว์และวิทยาศาสตร์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • คำศัพท์ภาษาอังกฤษทางสารคดี หมวดประวัติศาสตร์ สัตว์และวิทยาศาสตร์
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  คำศัพท์ภาษาอังกฤษทางสารคดี หมวดประวัติศาสตร์ สัตว์และวิทยาศาสตร์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Essential Vocabulary of History, animals, and Science

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.กมลวรรณ ปัญญสุทธิ์
อ.วรภูมิ แสงแก้ว
ชื่อผู้วิจัย

นางสาววรกานต์ สมุทรสมบูรณ์
นางสาวกิ่งกาญจน์ สุวรรณรัตน์

สาขา ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 291