แบบจำลองสมการโครงสร้างเพื่อการทำนาย

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • แบบจำลองสมการโครงสร้างเพื่อการทำนาย
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

แบบจำลองสมการโครงสร้างเพื่อการทำนาย

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Structural Equation Modeling for Predict

ชื่อผู้วิจัย

รุ่งโรจน์ สงสระบุญ

สาขา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ปีการศึกษา 2561
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 39