การศึกษาพฤติกรรมการชำระเงินและการกระจายสินค้าบนเส้นทาง ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก- ตะวันตก

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การศึกษาพฤติกรรมการชำระเงินและการกระจายสินค้าบนเส้นทาง ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก- ตะวันตก
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การศึกษาพฤติกรรมการชำระเงินและการกระจายสินค้าบนเส้นทาง ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก- ตะวันตก
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The studies of behavioral patterns of transaction and cargoes distribution on East – West Economic Corridor

ชื่อผู้วิจัย

ดร.ชลิศา รัตรสาร

สาขา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์
ปีการศึกษา 2561
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 12