การจัดงานประชาสัมพันธ์และการจัดงานอีเว้นท์

Last modified: August 19, 2022
Estimated reading time: < 1 min

 

 ชื่องานวิจัยภาษาไทย การจัดงานประชาสัมพันธ์และการจัดงานอีเว้นท์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Organizing Public Ralations and Events
ผู้วิจัย นางสาวชนิดาภา ทรงเผ่า

นางสาวนิศานาถ เรืองขจร

 อาจารย์ที่ปรึกษา  ขนิษฐา สังขรัตน์
 สาขา ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
 ปีการศึกษา 3-2561

หน้าปก

ใบอนุมัติลายเซ็นต่อคณะกรรมการสอน

จดหมายนำส่งรายงาน

กิตติกรรมประกาศ

บทคัดย่อ

Abstract

สารบัญ (สารบัญเนื้อเรื่อง+ สารบัญตาราง+สารบัญรูปภาพ)

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรรม (หรือเอกสารอ้างอิง)

ภาคผนวก

ประวัติผู้เขียน ( ถ้ามี )

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 146
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code