กรณีศึกษา: ระบบ Chatbot ในแอพพลิเคชั่น LINE สำหรับพนักงานในโรงแรมแชงกรี – ลา กรุงเทพฯ

Last modified: June 26, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
กรณีศึกษา: ระบบ Chatbot ในแอพพลิเคชั่น LINE สำหรับพนักงานใน โรงแรมแชงกรี – ลา กรุงเทพฯ
A Case Study: Chatbot Function in LINE Application Used for Shangri – La Hotel, Bangkok
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวศศิธร ทองนวล, นางสาวเจนจิรา หาญบูรณะพงศ์
Miss Sasitorn Tongnuan, Miss Janejira Hanburanapong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อัคร ธนะศิรังกูล
Mr. Akhara Thanasirangkul
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง|Citation

เจนจิรา หาญบูรณะพงศ์ และ ศศิธร ทองนวล. (2561). กรณีศึกษา: ระบบ Chatbot ในแอพพลิเคชั่น LINE สำหรับพนักงานใน โรงแรมแชงกรี – ลา กรุงเทพฯ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Tongnuan S., & Hanburanapong J. (2018). A case study: Chatbot function in LINE application used for Shangri – La Hotel, Bangkok. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

การปฏิบัติโครงงานเรื่อง กรณีศึกษา: ระบบ Chatbot ในแอพพลิเคชั่น LINE สำหรับพนักงานในโรงแรมแชงกรี–ลา กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความล่าช้าและความผิดพลาดในการแจ้งเตือนกิจกรรมอบรมพนักงานภายในแผนกบุคคลของโรงแรมแชงกรี–ลา กรุงเทพฯ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลแสดงความพึงพอใจของพนักงานในแผนกบุคคล จำนวน 4 คน

ผลการประเมินความพึงพอใจหลังจากการทดลองใช้ระบบหุ่นยนต์สนทนาโต้ตอบอัตโนมัติพบว่า ความพึงพอใจด้านลักษณะทางกายภาพและด้านการตอบรับวัตถุประสงค์ของการอบรม ผลรวมของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.15 และ 4.15 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ใช้ในการสรุปผลความพึงพอใจได้ผลอยู่ที่ระดับ “ความพึงพอใจมาก” ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่คณะผู้จัดทำได้ตั้งไว้

คำสำคัญ: แชทบอท, แอพพลิเคชั่น LINE, ตารางการอบรม


Abstract

A Case Study: Chatbot Function in LINE Application Used for Shangri – La Hotel, Bangkok aimed to reduce delays and errors in the notification of employee training activities in the personnel department of the Shangri-La Hotel, Bangkok using the chatbot system. A questionnaire was used to collect data to survey the satisfaction of employees in the personnel department of 4 people.

The results of the satisfaction assessment after the testing the chatbot system showed that satisfaction in physical characteristics and acceptance of the training objectives had a total average satisfaction of 4.15 and 4.15, respectively. When compared to the criteria used to summarize the satisfaction results, the results were at the level of “very satisfied,” that is consistent with the objectives set by the authors.

Keywords:  chatbot, application LINE, training plan.


กรณีศึกษา: ระบบ Chatbot ในแอพพลิเคชั่น LINE สำหรับพนักงานใน โรงแรมแชงกรี – ลา กรุงเทพฯ / A Case Study: Chatbot Function in LINE Application Used for Shangri – La Hotel, Bangkok

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 7780
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print