เบบี้ชูการ์สครับ

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เบบี้ชูการ์สครับ
Baby Sugar Rose Scrub
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสุรีย์พร พิเรนทร, นางสาวชไมพร วงศ์ศุภสวัสดิ์
Ms. Sureporn  Pilantorn, Ms. Chamaiporn  Wongsuphasawat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ปิยธิดา กังวานสิทธิ์
Ms. Piyatida  Kungwansith
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

ชไมพร วงศ์ศุภสวัสดิ์ และ สุรีย์พร พิเรนทร. (2561). เบบี้ชูการ์สครับ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

จากการที่ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม ถึง วันที่ 29 เมษายน 2562 เป็นเวลาทั้งหมด 4 เดือน ทางผู้จัดทำได้ปฏิบัติหน้าที่ในแผนกแม่บ้าน ซึ่งในปฏิบัติงานในแผนกแม่บ้านครั้งนี้ ทางผู้จัดทำได้เรียนรู้ถึงระบบการทำงานต่างๆ อีกทั้งผู้จัดทำได้ริเริ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสบู่เหลว

โครงงานเบบี้ชูการ์สครับ เป็นแปรรูปวัตถุเหลือใช้ โดยการนำสบู่เหลวที่เหลือจากห้องพักแขกเป็นตัวสครับ  โดยมีส่วนประกอบดังนี้ น้ำตาล สบู่เหลว เบบี้ออยล์ และกุหลาบ เพื่อใช้ขัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออก ช่วยให้ผิวไม่แห้ง ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว และเมื่อมาทดลองกับสภาพผิวจริง จากผลการทดลองพบว่าว่า เบบี้ชูการ์สครับ ช่วยทำให้ผิวเนียนนุ่มกระจ่างใส ไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง ผลัดเซลล์ผิวให้เนียนนุ่ม

จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คนสรุปได้ด้านความสวยงามบรรจุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 58%  ด้านประสิทธิภาพในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ (ความชุ่มชื้น)มีความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 58% ด้านช่วยลดต้นทุนในการผลิตมีความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 58% ผู้ทดลองส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก แล้วนำเบบี้ชูการ์สครับไปใช้ในชีวิตประจำวัน

คำสำคัญ: สครับ, น้ำตาล, กุหลาบ


Abstract

For cooperative education at Novotel Bangkok FenixSilom Hotel since 7 – April 29, 2019, for 4 months, the organizer work in housekeeping department, learned about the various systems and stared to develop a product made of liquid soap.
Baby Sugar Scrub Project is privatize the left over materials by using the waste liquid soap in the guest room as a scrub and add the color by using a left over rose from honeymoon room decorations because the rose oil can help in skin care and relaxation. The ingredients of Baby Sugar Scrub are sugar, liquid soap, baby oil, and rose. It can be used to scrub dead skin cells and moisturize the skin. When tested on the real skin condition, we found the Baby sugar Scrub can make a soft and bright skin, not irritate and exfoliating the skin to be smooth.
We can summarize the result from 30 respondents that the beauty of packaging is equal to 58%, they felt very satisfied to the efficiency of the product (moisture) that is equal to 58% and reduction of production cost that equals 58%. Most subjects were satisfied at a high level and use Baby Sugar Scrub in daily life.

Keywords:  scrub, sugar, rose.


เบบี้ชูการ์สครับ / Baby Sugar Rose Scrub

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 2113
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print