การออกแบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตอาหารสัตว์

Last modified: July 4, 2019
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
การออกแบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตอาหารสัตว์
A Design of Waste Water Treatment Pond in Animal Feed Plant
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวปรารถนา ทวีโชติ
Ms. Pradthana Taweechot
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ริจิรวนิช
Asso. Prof. Dr. Vanchai Rijiravanich
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
Master of Engineering in Engineering Management
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการงานวิศวกรรม
Engineering Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2559
2016

การอ้างอิง/citation

ปรารถนา ทวีโชติ. (2559). การออกแบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตอาหารสัตว์. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

 


การออกแบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ / A Design of Waste Water Treatment Pond in Animal Feed Plant

Master of Engineering in Engineering Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 208
Previous: การปรับปรุงการบริหารสินค้าคงคลังของการผลิตสลิงอ่อน
Next: การลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างผู้รับเหมาซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า