การออกแบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตอาหารสัตว์

Last modified: December 21, 2022
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
การออกแบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตอาหารสัตว์
A Design of Waste Water Treatment Pond in Animal Feed Plant
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวปรารถนา ทวีโชติ
Ms. Pradthana Taweechot
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ริจิรวนิช
Asso. Prof. Dr. Vanchai Rijiravanich
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
Master of Engineering in Engineering Management
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการงานวิศวกรรม
Engineering Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2559
2016

การอ้างอิง|Citation

ปรารถนา ทวีโชติ. (2559). การออกแบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตอาหารสัตว์. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

Taweechot P. (2016). A design of waste water treatment pond in animal feed plant. (Master’s independent study). Bangkok: Master of Engineering in Engineering Management, Siam University.


การออกแบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ | A Design of Waste Water Treatment Pond in Animal Feed Plant

Master of Engineering in Engineering Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 852
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles