การปรับปรุงการบริหารสินค้าคงคลังของการผลิตสลิงอ่อน

Last modified: December 21, 2022
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
การปรับปรุงการบริหารสินค้าคงคลังของการผลิตสลิงอ่อน
Inventory Management Improvement in the Production of Soft Slings
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายภาสกร กีรติพงศ์
Mr. Passakorn Keeratipog
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ริจิรวนิช
Asso. Prof. Dr. Vanchai Rijiravanich
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
Master of Engineering in Engineering Management
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการงานวิศวกรรม
Engineering Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2559
2016

การอ้างอิง|Citation

ภาสกร กีรติพงศ์. (2559). การปรับปรุงการบริหารสินค้าคงคลังของการผลิตสลิงอ่อน. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

Keeratipog P. (2016). Inventory management improvement in the production of soft slings. (Master’s independent study). Bangkok: Master of Engineering in Engineering Management, Siam University.


การปรับปรุงการบริหารสินค้าคงคลังของการผลิตสลิงอ่อน / Inventory Management Improvement in the Production of Soft Slings

Master of Engineering in Engineering Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 179
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles