แนวการตรวจสอบบัญชีลูกหนี้

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
แนวการตรวจสอบบัญชีลูกหนี้
Account Receivable Audit Procedures
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายภานุวัฒน์  สัพทน, นายชญานนท์  เปลี่ยนศรี
Mr. Panuwat Supathon, Mr. Chayanon Pleansri
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ชายศักดิ์ หลายรัตนกุล
Mr. Chaisak Lairatanakul
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง|Citation

ภานุวัฒน์  สัพทน และชญานนท์  เปลี่ยนศรี. (2559). แนวการตรวจสอบบัญชีลูกหนี้. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Supathon P., & Pleansri C. (2016). Account receivable audit procedures. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

     บริษัท  รุ่งเรืองการบัญชีและทนายความ จำกัด  เป็นหนึ่งในสำนักงานบัญชีคุณภาพ ที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  และเป็นสมาชิกของ “สมาคมสำนักงานบัญชีไทย” ที่ให้ความร่วมมือประสานงานกับภาครัฐ ทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร  ขณะปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี  คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่บันทึกไว้ในสมุดบัญชี  เช่น  ใบกำกับสินค้า  ใบเสร็จรับเงิน  กรมธรรม์ประกันภัย สัญญาต่าง ๆ และใบสำคัญจ่าย ทดสอบการคำนวณ จัดทำกระดาษทำการผู้สอบบัญชี และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงงานนี้ทำให้คณะผู้จัดทำได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานสอบบัญชี  มีทักษะการทำงานเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ผู้จัดทำมีความมั่นใจในการประกอบอาชีพในอนาคต และหวังอย่างยิ่งว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ

คำสำคัญ: เอกสารบัญชี, ขั้นตอนการสอบบัญชี, ทักษะการทำงาน


Abstract

Rungrueng Accounting and Lawyer Company Limited is one of the quality accounting firms that had been audited and certified by the accounting firm quality from Department of Business Development, Ministry of Commerce and it’s a member of  Thai Accounting Firm Association that cooperates with the government sector both the Department of Business Development and the Revenue Department for the purpose of developing a quality accounting firm business until it was widely known. While attending an internship under the cooperative education as an assistant auditor, the team was assigned to check the accuracy and completeness of accounting documents, examine of original documents such as invoices, receipts, insurance policies, various contracts and payment vouchers, recompute, prepare audit’s working papers, as well as other works.

This project allowed the team to gain knowledge and understanding on audit procedures, and could increase work skills. This raised confidence for future careers and the goal that this project to be useful to interested parties.

Keywords:  accounting documents, audit procedures, work skills.


แนวการตรวจสอบบัญชีลูกหนี้ | Account Receivable Audit Procedures

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 761
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code