การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศ กรณีศึกษา BERLIN รุ่น BL-30 ชนิดสกรู

Last modified: March 29, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศ กรณีศึกษา BERLIN รุ่น BL-30 ชนิดสกรู
Air Compressor Performance Analysis, Case Study BERLIN : Model BL-30 Screw Type
ชื่อนักศึกษา:
Author:
บุนยธร ตรีสิริชัยวัฒน์
Boonyathorn Trisirichaiwat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย
Dr. Chanchai Wiroonritichai
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2564
2/2021

การอ้างอิง|Citation

บุนยธร ตรีสิริชัยวัฒน์. (2564). การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศ กรณีศึกษา BERLIN รุ่น BL-30 ชนิดสกรู. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Trisirichaiwat B. (2021). Air compressor performance analysis, case study BERLIN : Model BL-30 screw type. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

การทำงานของเครื่องอัดอากาศ ต้องหมั่นตรวจเช็คประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ ประสิทธิภาพของเครื่อง โดยใช้เครื่องมือวัดและการคำนวณในการตรวจสอบ เพื่อให้เครื่องสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ลดการสูญเสียพลังงานได้มากขึ้น ผลจากการตรวจสอบพบว่า อัตราการผลิตอากาศ (Q3r1) เท่ากับ 3.3 m3 /min และอัตราการผลิตอากาศจากเครื่องวัด Flow Switch เท่ากับ 3.2 – 3.3 m3 /min 2.ค่าสมรรถนะพลังงาน(SPS3) เท่ากับ 0.113 kWh/m3 อยู่ในเกณฑ์ระหว่าง Best – Average ที่ 0.101 – 0.122 kWh/m3 มาตรฐาน UK Database ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องอัดอากาศเท่ากับ 97%

คำสำคัญ : เครื่องอัดอากาศ, ประสิทธิภาพ, วิเคราะห์


Abstract

In terms of air compressors operation, the air compressor must undergo performance inspections and operation efficiency analysis byusing measuring devices and calculations for the inspection for the air compressor to operate at maximum efficiency and decreasing wasted energy. The inspection result found that: 1) air production rate (QsT) 3.3 m3 /min and airproduction rate from flow switch was between  3.2 – 3.3 m3 /min; 2) Energy performance (SPSs) was 0.113 kWh/m3, which was the best average at 0.101 – 0.122 kWh/m3 of UK Database standard, while the air compressor’s overall efficiency was 97%.

Keywords: air compressor, performance, analysis.


การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศ กรณีศึกษา BERLIN รุ่น BL-30 ชนิดสกรู|Air Compressor Performance Analysis, Case Study BERLIN : Model BL-30 Screw Typee

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok,  Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 116
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code