เว็บไซต์ซื้อขายตั๋วเครื่องบิน

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เว็บไซต์ซื้อขายตั๋วเครื่องบิน
Airline Ticket Purchase Website
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ธนากร  แซ่ลี่  5904800014, นาย จักรกฤษณ์  คุณเคน  5904800020
Mr. Tanakorn  Sae lee  5904800014, Mr.  Jukkrit  Khunkhen  5904800020
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ธนาภรณ์ รอดชีวิต, อาจารย์ เอก  บำรุงศรี
Miss Thanaporn Rodcheewit, Mr. Eak Bamrungsi
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ธนากร  แซ่ลี่ และ จักรกฤษณ์  คุณเคน. (2561). เว็บไซต์ซื้อขายตั๋วเครื่องบิน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท พีเอ็นเอ ดิจิตอล เป็นบริษัทผู้ให้บริการให้คำปรึกษาการประกอบธุรกิจออนไลน์   โปรโมทเว็บไซต์ มาร์เก็ตติ้ง และบริการพัฒนาเว็บไซต์ โดยระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทางบริษัทมีแนวคิดในการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับสมาชิกนักเดินทางโดยระบบสามารถนำแต้มที่ได้สะสมนำมาลงขายเป็นตั๋วเครื่องบินได้ ดังนั้นทางบริษัทได้มอบหมายให้คณะผู้จัดทำพัฒนาเว็บไซต์ซื้อขายตั๋วเครื่องบิน โดยเว็บไซต์เป็นตัวกลางเพื่อให้ผู้ใช้ที่มีแต้มสะสมสูงนำแต้มไปแลกตั๋วเครื่องบิน และนำมาลงขายในเว็บไซต์ ซึ่งผู้ซื้อที่สนใจซื้อตั๋วเครื่องบินสามารถเข้ามาซื้อภายในเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้ผู้ที่มีแต้มสะสมสูงได้ใช้ประโยชน์จากแต้มที่สะสมไว้นำมาขายได้ ผู้ซื้อสามารถซื้อตั๋วเครื่องบินได้ในราคาถูก และเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้น โดยทำการพัฒนาด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver ด้วยภาษา PHP, HTML5 และ JavaScript และจัดการฐานข้อมูลด้วย MySql

คำสำคัญ: ตั๋วเครื่องบิน, แลกแต้ม, พีเอ็นเอ


Abstract

PNA Digital Company Limited offers online business consulting services, website promotion, marketing and website development service provider. During the period of the internship, the company had the concept to develop a website for travel members, the system could be used to collected points to be sold  for plane tickets. Therefore, the company assigned a developer for  airline ticket purchase website. The website is an intermediary for users with high reward points to exchange points for plane tickets, and sell them on the website. Buyers who are interested in buying plane tickets can enter to buy them on the website. The system can help users with high accumulated points, and can make use of the accumulated points for sale. Buyers can buy plane tickets at a cheap price and increase the convenience for users. The system was developed with Adobe Dreamweaver using PHP, HTML5 and JavaScript and managing the database with MySql.

Keywords:  Air ticket , exchange point , PNA


เว็บไซต์ซื้อขายตั๋วเครื่องบิน |  Airline Ticket Purchase Website   

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 309
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print