การพัฒนาเว็บไซต์จักรยานมือสอง

Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
การพัฒนาเว็บไซต์จักรยานมือสอง
Development of a Web Site for Second Hand Bikes
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายศุภชัย วิกยานนท์
Mr.Supachai Wicyanon
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ภูสิษฐ์ วงศ์เจตจันทร์
Mr.Phoosis Wongjetjun
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ศุภชัย วิกยานนท์. (2561). การพัฒนาเว็บไซต์จักรยานมือสอง. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ผู้จัดทำได้พัฒนาเว็บไซต์ซื้อชายจักรยานมือสอง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ด้วยว่าระบบร้านค้าทั่วไปมีข้อจำกัดทางด้านการลงสินค้า หรือข้อจำกัดทางด้านระบบการค้นหา ซึ่งส่งผลต่อการขายสินค้า ซึ่งในโครงงานนี้เป็นระบบการซื้อขายสินค้าออนไลน์ประเภทจักรยานมือสอง โดยระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้ PHP,HTML และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ในระบบการซื้อขายสินค้าออนไลน์ประกอบด้วยขอบเขตการทำงาน คือ เป็นระบบที่เป็นเหมือนตัวกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายมีหน้าที่คือจัดการดูแลพื้นที่การลงขายสินค้าให้แก่ผู้ที่ต้องการขายสินค้าในเว็บไซต์ และมีหน้าที่ในการทำให้ผู้ที่สนใจสินค้ามีการค้นหาสินค้าที่ง่ายดายมากยิ่งขึ้น และมีแหล่งให้ข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้ที่ต้องการหาความรู้เกี่ยวกับทางด้านของวงการจักรยาน

คำสำคัญ: ร้านค้าออนไลน์, การพัฒนา, ระบบฐานข้อมูล, เอชทีเอ็มแอล, พีเอชพี


Abstract

The organizer developed a secondhand bicycle trading website to meet the needs of users, a traditional shops have limitations on selling and searching products which affect sales. This project is an online shopping system for secondhand bicycles. The system was developed using PHP,HTML, and used MySQL as database management system. The online trading system has a scope to work as a broker between buyer and seller. It manages an area where sellers can sell products on the website, give an opportunity for buyers to search available products more conveniently, and provide information for a buyer to learn more about the bicycle industry.

Keywords:  Online Shopping, Development, PHP, HTML, MySQL.


การพัฒนาเว็บไซต์จักรยานมือสอง | Development of a Web Site for Second Hand Bikes

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 454
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print