การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ดด้วยโปรแกรม Tableau

Last modified: April 27, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ดด้วยโปรแกรม Tableau
Analyzing data and creating dashboards with Tableau
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวนภสร ใจทับทิม
Jaithubthim, Napasorn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.กันทิมา คงสถิตสุวรรณ
Dr.Kanthima Kongsathitsuwan
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
ธุรกิจดิจิทัล
Digital Business
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง|Citation

นภสร ใจทับทิม. (2564). การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ดด้วยโปรแกรม Tableau. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

Jaithubthim N. (2021). Analyzing data and creating dashboards with Tableau. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Information Technology, Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัท ดาต้า เฟิร์ส จำกัด เป็นผู้นำด้านการให้คำปรึกษา การประยุกต์ใช้ข้อมูลแบบครบวงจร การนำเสนอความรู้เกี่ยวกับความเข้าใจต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค และเป็นผู้นำการใช้สื่อดิจิทัลที่หลากหลายในการผลิตสื่อโฆษณาทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

บริษัทมีความต้องการนำแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลและกรอบแนวคิดทางธุรกิจเพื่อ ต่อยอดใช้ ประโยชน์ทางธุรกิจ  ผู้จัดทำเล็งเห็นถึงการนำเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล มาประยุกต์ใช้ เนื่องจากบริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลการซื้อขายสินค้าของผู้บริโภคไว้เป็นจำนวนมากดังนั้น ผู้จัดทำจึงเสนอการใช้โปรแกรม Tableau เพื่อสร้างเป็นแผนภาพ (Data Visualization) ที่สะท้อนให้เห็นการเคลื่อนไหว และความสัมพันธ์ของข้อมูลในมิติต่างๆ เช่น การเปรียบเทียบยอดขายตามแต่ละช่วงเวลา จำนวนลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าแต่ละช่องทางการจัดจำหน่าย เป็นต้น  ซึ่งขั้นตอนในการดำเนิน การวิเคราะห์ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ข้อมูลการขาย 2) การนำโครงงานไปใช้  3) การออกแบบแดชบอร์ด ผลลัพธ์ที่ได้จากการกระบวนการนี้ คือ พฤติกรรมผู้บริโภคที่นำไปสู่การปรับปรุงแผนการโฆษณาหรือการทำการตลาดแบบออนไลน์

คำสำคัญ: การวิเคราะห์ข้อมูลการขาย, ดาต้า เฟิร์ส


Abstract

Data First Company Limited is a leader in consulting. One-stop application of information Presentation of knowledge and understanding of consumer behavior and is a leader in the use of digital media in the production of both online and offline advertising media.

The company wants to apply the data analysis method and  business conceptual framework to extend  business benefits. The Student foresaw the need for data science techniques to be appled because the company has a large amount of information about  purchases of consumer goods. The author proposed the use of Tableau program to create a diagram (Data Visualization) that reflects the movement and  relationship of data in different dimensions, such as comparing sales over time the number of customers who purchase products for each distribution channel. The procedure for  analysis consisted of  1) analyzing sales data; 2) project implementation, 3) dashboard design. The outcome of this process visualizes consumer behavior that leads to improvements in online advertising or marketing plans.

Keywords : Sales data analysis, Data first


การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ดด้วยโปรแกรม Tableau|Analyzing data and creating dashboards with Tableau

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 889
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print