ระบบการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์

Last modified: April 27, 2023
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์
Online Computer Repair
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวทอแสง ใจงาม
Jaingam, Tosang
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศรัญธร มั่งมี
Saranthon Maungmee
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
ธุรกิจดิจิทัล
Digital Business
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง|Citation

ทอแสง ใจงาม. (2564). ระบบการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

Jaingam T. (2021). Online computer repair system. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Information Technology, Siam University.


บทคัดย่อ

     บริษัท ไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิกและกระเบื้องบุผนังทั้งในฐานะผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ทั้งระบบเป็นรายแรกของประเทศไทยในอุตสาหกรรมการผลิตสุขภัณฑ์เซรามิกและกระเบื้องบุผนัง บริษัทมีการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำงานอาทิเช่น บริการทางด้านคอมพิวเตอร์แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กรและพนักงานในองค์กรเพื่อให้การดำเนินการด้านต่างๆมีประสิทธิภาพ

     ปัจจุบันบริษัทมีเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 48 เครื่อง ซึ่งกระบวนการในการบำรุงรักษาเครื่องโดยการเขียนใบแจ้งซ่อมหรือการกรอกแบบฟอร์มทำให้ล่าช้าต่อการแก้ไขและเอกสารสูญหายได้ ดังนั้นเมื่อเกิดการสูญหายของเอกสารหรือฟอร์มการแจ้งซ่อม ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการส่วนอื่นๆ ของบริษัท

     ผู้จัดทำจึงได้พัฒนาระบบแจ้งซ่อมออนไลน์โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขององค์กรโดยนำภาษา PHP ผ่านโปรแกรม Visual studio ใช้ MySQL ในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา โดยให้พนักงานแจ้งปัญหาผ่านระบบด้วยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่แผนกสารสนเทศรับทราบถึงปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น

คำสำคัญ : ระบบแจ้งซ่อม, ระบบอินเทอร์เน็ต, โปรแกรมบราวเซอร์


Abstract

The company was certified as Thailand’s first quality ISO 9001:209 in the production of ceramics, ceramic packaging, and wallpaper as a manufacturer and distributor in Thailand and overseas. The company produces first quality standard in the production of sanitary, ceramics, and drywall industry. The company deployed computer systems to help people in the organization and employees to perform their operations efficiently.

The company has 48 computers, which are utilized for maintenance, writing repairs or filling out forms, which can be delayed and causea loss of documents. In the event of a loss of documents or repair notification forms, it was not possible to make any changes quickly, and this results in delays in the execution of other parts of the company.

The publisher developed an online repair notification system through the corporate internet network using PHP through Visual Studios and MySQL to manage the database. To resolve problems, an agent communicates issues through a web application to inform the correct department, and to make it easier for the organization to be more productive.

Keywords: repair notification system, internet system, browser program


  ระบบการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์|Online Computer Repair

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 280
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print