Tags: ผศ.ดร. ยงยุทธ นาราษฎร์ - Asst. Prof. Dr. Yongyuth Naras
การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปีสถานีบริการน้ำมัน

ธนวัฒน์ นันติ๊, สิรภพ กระแสร์ทิพย์ – Thanawat Nanti, Siraphob Krasaethip. การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปี ของสถานีบริการน้ำมัน|Annual Inspection and Certification of Electrical Safety Systems of Gas Station. ผศ.ดร.ยงยุทธ นาราษฎร์ – Asst. Prof. Dr. Yongyuth Naras, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering, 1/2565 (2022)

ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ในอาคาร

นพดล ไทรจำปา, อุดมศักดิ์ โชติรัตน์ – Noppadon Saijampa, Udomsak Chotirat, ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ในอาคาร – Fire Alarm Systems for Buildings, ผศ.ดร. ยงยุทธ นาราษฎร์ – Asst. Prof. Dr. Yongyuth Naras, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering, 3/2564 (2021)

การตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

ธนรัช นภาอำไพพร, ลลิตวดี บุญยง – Thanarat Naphaampaipon, Lalitwadee Bunyong, การตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ – Air Conditioner Inspection and Maintenance, ผศ.ดร. ยงยุทธ นาราษฎร์ – Asst. Prof. Dr. Yongyuth Naras, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering, 3/2564 (2021)

การตรวจสอบระดับการคั่วเมล็ดกาแฟด้วยปัญญาประดิษฐ์

สุเทพ ทัพธวัช, นลินรัตน์ วิศวกิตติ, นรณัฐ สงวนศักดิ์โยธิน, พกิจ สุวัตถิ์, ยงยุทธ นาราษฎร์ และวิภาวัลย์ นาคทรัพย์. (2566). การตรวจสอบระดับการคั่วเมล็ดกาแฟด้วยปัญญาประดิษฐ์. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15 (หน้า 550-553). สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE PES-Thailand) ร่วมกับ เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (EENET) และคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.

การติดตั้งและตรวจสอบ เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า

ศุภชัย ปัญญาบารมี – Supachai Panyabaramee, การติดตั้งและตรวจสอบ เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า – Installation and Inspection of Electric Energy Meters, ผศ.ดร. ยงยุทธ นาราษฎร์ – Asst. Prof. Dr. Yongyuth Naras, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering, 2/2564 (2021)

การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำของระบบบำบัดน้ำเสีย

พรพิพัฒน์ กรรฐโรจน์. (2564). การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำของระบบบำบัดน้ำเสีย. (สหกิจศึกษา). วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบไฟฟ้าสำหรับเรือยอร์ช

ชื่อโครงงาน: Project Title: ระบบไฟฟ้าสำหรับเรือยอร์ช Electrical system for yachts ชื่อนักศึกษา: Author: นาย ธนศักดิ์ จันทรัตน์  Mr. Thanasak Jantarat อาจารย์ที่ปรึกษา: Advisor: ผศ.ดร.ยงยุทธ นาราษฎร์ Asst. Prof. Dr.Yongyuth Narat ระดับการศึกษา: Degree: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering ภาควิชา: Major: วิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering คณะ: Faculty: วิศวกรรมศาสตร์ Engineering ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา: Semester / Academic year: 1/2566 1/2021 การอ้างอิง/citation ธนศักดิ์ จันทรัตน์.

ระบบซอฟสตาร์ท มอเตอร์

นครินทร์ ผางเมือง, & Soysuda Manivong. (2563). การตรวจสอบระบบควบคุมมอเตอร์แบบซอฟสตาร์ท. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การติดตั้งระบบสายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่จัดสรร

อภิวิชญ์ โมกไธสง. (2563). การติดตั้งระบบสายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่จัดสรร. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

เครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ปรับมุมแผงเซลล์แสงอาทิตย์บันทึกค่าลงฐานข้อมูลไฟร์เบสควบคุมโดยอีเอสพี 32

สุเทพ ทัพธวัช, นรณัฐ สงวนศักดิ์โยธิน, นลินรัตน์ วิศวกิตติ, พกิจ สุวัตถิ์, ยงยุทธ นาราษฎร์ และ วิภาวัลย์ นาคทรัพย์. (2565). เครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ปรับมุมแผงเซลล์แสงอาทิตย์บันทึกค่าลงฐานข้อมูลไฟร์เบสควบคุมโดยอีเอสพี 32. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 14 (หน้า 668-671). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.

การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายชนิด 3 เฟส

สุรชัย กลิ่นถนอม และชานน อุ่นเรืองเกียรติ. (2563). การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายชนิด 3 เฟส. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ต้นแบบระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นกึ่งอัตโนมัติ

สุเทพ ทัพธวัช, วิภาวัลย์ นาคทรัพย์, นลินรัตน์ วิศวกิตติ, พกิจ สุวัตถิ์ และ ยงยุทธ นาราษฎร์. (2564). ต้นแบบระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นกึ่งอัตโนมัติ. ใน รายงานการประชุม การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 (Electrical Engineering Network 2021: EENET 2021) (Online) (หน้า 348-351). เชียงราย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย.

การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและการคำนวณค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วีรภัทร รัตนกสิณ. (2562). การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและการคำนวณค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การประเมินสภาพอุปกรณ์บนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง โดยวิธีการตัดสินใจด้วยกระบวนการวิเคราะห์ตามลําดับชั้น

อภิสรา แสงขำ. (2563). การประเมินสภาพอุปกรณ์บนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง โดยวิธีการตัดสินใจด้วยกระบวนการวิเคราะห์ตามลําดับชั้น. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การศึกษาการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรงโดยใช้ตัวควบคุมพีไอ

ชนะชัย คะณะวาปี. (2562). การศึกษาการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรงโดยใช้ตัวควบคุมพีไอ. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบและประมาณราคาของระบบไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัย

นัฐพงษ์ เจริญผล. (2561). การออกแบบและประมาณราคาของระบบไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมเอ็กซ์เซล สำหรับการคำนวณหาสเปคสินค้า

ศิวนาถ เจียรวงศ์ตระกูล. (2562). การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมเอ็กซ์เซล สำหรับการคำนวณหาสเปคสินค้า. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบและสร้างแขนกลสำหรับชงกาแฟ

กิตติ ชุติวิทูรชัย, สราวุธ พุทธิมิตร และ สถาพร แซ่ว้าง. (2561). การออกแบบและสร้างแขนกลสำหรับชงกาแฟ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบอัตโนมัติสำหรับรายงานอุณหภูมิและอัตราการไหลของน้ำในเครื่องจักรผ่านเว็บแอปพลิเคชัน กรณีศึกษา: บริษัทเอสเค โพลิเมอร์ จำกัด

นลินรัตน์ วิศวกิตติ, พกิจ สุวัตถิ์, สุเทพ ทัพธวัช, วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ และ ยงยุทธ นาราษฎร์. (2563). ระบบอัตโนมัติสำหรับรายงานอุณหภูมิและอัตราการไหลของน้ำในเครื่องจักรผ่านเว็บแอปพลิเคชัน กรณีศึกษา: บริษัทเอสเค โพลิเมอร์ จำกัด. ใน รายงานการประชุม การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 12 (Electrical Engineering Network: EENET 2020) (หน้า GN-07). กรุงเทพฯ: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

การควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้การออกแบบตัวควบคุมพีไอที่มีค่าพุ่งเกินน้อยที่สุด

วิภาวัลย์ นาคทรัพย์, ยงยุทธ นาราษฎร์, พกิจ สุวัตถิ์ และ นลินรัตน์ วิศวกิตติ. (2562). การควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้การออกแบบตัวควบคุมพีไอที่มีค่าพุ่งเกินน้อยที่สุด. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 (หน้า 51-60). นครปฐม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.