ยากันยุงตะไคร้หอม

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
[Mwb-Qr-Code]
ยากันยุงตะไคร้หอม
Lemon grass mosquito repellant
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายอชิระ ลิมานวัฒน์
Mr. Achira Limanwat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุนทร สอนกิจดี
Mr.Suntorn Sonkitdee
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

อชิระ ลิมานวัฒน์. (2560). ยากันยุงตะไคร้หอม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

จากการที่ได้เข้ารับการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา ณ โรงแรม ริวา เซอร์ยา กรุงเทพฯ (Riva Surya) ผู้จัดทำมีความสนใจที่จะนำวัตถุดิบเหลือใช้ มาพัฒนาเป็น “ยากันยุงตะไคร้หอม Riva Surya” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ “ยากันยุงตะไคร้หอม Riva Surya” ป้องกันยุงให้กับโรงแรม ริวา เซอร์ยา กรุงเทพฯ (Riva Surya) และเพื่อนำวัตถุดิบที่เหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์เพราะปกติใช้ยากันยุงใหม่

จากการที่ผู้จัดทำ “ยากันยุงตะไคร้หอม Riva Surya” ออกมาสมบูรณ์ โดยศึกษาหาข้อมูลและได้ลงมือปฏิบัติ หลังจากนั้นจึงได้จัดทำแบบประเมินให้กับพนักงานส่วนหน้า (Front office) และแขกผู้มาใช้บริการโรงแรม จำนวน 30 คน สรุปได้ว่า ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ “ยากันยุงตะไคร้หอม Riva Surya” พบว่าคุณลักษณะด้านความสามารถในการปกป้องจากยุง มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.97 คะแนน ซึ่งมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านความสวยงามของผลิตภัณฑ์ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.90 คะแนน ด้านการระคายเคืองผิว มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.87 คะแนน ด้านกลิ่นของผลิตภัณฑ์ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.83 คะแนน และด้านความชอบโดยรวม มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.88 คะแนน จากการผลิต “ยากันยุงตะไคร้หอม Riva Surya” นั้นสามารถปกป้องจากยุงได้อีกทั้งยังสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทำประโยชน์ให้กับโรงแรม และเกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้จัดทำโครงงาน

คำสำคัญ: ยากันยุงตะไคร้หอม


Abstract

After participating in the cooperative education program at Riva Surya Hotel, Bangkok, the author was interested in applying residues to develop “Riva Surya Lemon Grass Mosquito Repellant”. The objective of this study was to create “Riva Surya Lemon Grass Mosquito Repellant” to prevent mosquito bite at Riva Surya and to utilize residues for benefits and new product creation, and reduce cost of buying commercial mosquito repellant.
“Riva Surya Lemon Grass Mosquito Repellant” was completely made by studying data and doing real practice. Evaluation scale was prepared to ask for opinions towards the developed menu from 30 front officers and hotel guests. The evaluation results could be concluded that for satisfaction with the developed product, The result of ability to repel mosquito combined is 4.97%, with the highest level of satisfaction. It was followed by product beauty combined is 4.90%, skin allergy combined is 4.87%, product smell perception combined is 4.83%, and overall preference combined is 4.88%. Therefore, “Riva Surya Lemon Grass Mosquito Repellant” could prevent mosquitos. This project would be beneficial to create new product to the hotel and it is from the author’s creativity and initiation.

Keywords:  Lemon Grass Mosquito Repellant.


ยากันยุงตะไคร้หอม | Lemon grass mosquito repellant

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1661
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print