อุปกรณ์คลุมถังขยะอเนกประสงค์

Last modified: August 18, 2022
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
อุปกรณ์คลุมถังขยะอเนกประสงค์
Multi-Purpose Garbage Bin Covering Equipment
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายจิรัฏฐ์ ศิริผล, นางสาวเบญจาพร นิราศภัย
Mr. Jirath Siriphol, Miss Benchaporn Niradpai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ สุนทร  สอนกิจดี
Mr. Suntorn  Sonkitdee
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

จิรัฏฐ์ ศิริผล และ เบญจาพร นิราศภัย. (2560). อุปกรณ์คลุมถังขยะอเนกประสงค์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การจัดทำโครงงานสหกิจศึกษาเรื่อง “อุปกรณ์คลุมถังขยะอเนกประสงค์” มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการของห้องอาหารเมดิสันไม่ต้องมองเห็นภาพเศษอาหารที่ไม่น่ามองระหว่างรับประทานอาหาร เพื่อศึกษาการคัดแยกขยะ สุขลักษณะที่ถูกต้องโดยการใช้อุปกรณ์คลุมถังขยะอเนกประสงค์ เนื่องจากห้องอาหารเมดิสันเป็นห้องอาหารที่มีแขกมาใช้บริการจำนวนมาก เมื่อแขกทานอาหารเสร็จแล้วพนักงานจึงต้องรีบเก็บจานที่ลูกค้าไม่ใช้แล้วออกจากโต๊ะ และนำมาทิ้งในกล่องกำจัดเศษอาหาร เมื่อกล่องกำจัดเศษอาหารเต็มแล้ว พนักงานจึงต้องนำกล่องกำจัดเศษอาหารไปทิ้งบริเวณด้านหลังห้องอาหาร ระหว่างทางที่นำกล่องกำจัดเศษอาหารไปทิ้ง ต้องเดินผ่านลูกค้าที่มาใช้บริการในห้องอาหาร เพื่อไม่ให้ลูกค้าได้เห็นภาพเศษอาหารที่ไม่น่ามอง ผู้จัดทำจึงผลิตอุปกรณ์คลุมถังขยะอเนกประสงค์ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานในการนำอาหารไปทิ้ง จากการสัมภาษณ์พนักงานในห้องอาหารเมดิสัน ซึ่งได้คัดเลือกจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานเสิร์ฟในห้องอาหารเมดิสัน พบว่าผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นว่าอุปกรณ์คลุมถังขยะอเนกประสงค์มีประโยชน์สามารถใช้งานได้จริง ด้านรูปทรงมีขนาดที่พอดี มีความแข็งแรง มีสีสันสวยงาม แต่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจึงควรเปลี่ยนวัสดุในการติดผนึกจากเทปหนามเตยเป็นกระดุมแทน เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคได้

คำสำคัญ: การกำจัดขยะ, ถังขยะ


Abstract

The cooperative education project entitled “Multi-Purpose Garbage Bin Covering Equipment” aimed to prevent the Madison Restaurant’s customers from viewing negative and undesired images of food scraps while having a meal, and to study garbage sorting in a hygienic manner using multi-purpose garbage bin covering equipment. Since there were a lot of customers visiting in Madison Restaurant, used and dirty dishes must be taken immediately by staff and food scraps were removed in waste disposal box. When the box was full, staff must dispose of the food scraps in the box at the back of the restaurant. On the way to the back area, staff must walk through customers. Thus, to prevent customers from viewing undesired images of food scraps, the authors initiated to develop multi-purpose trash bin covers equipment to facilitate staff who must dispose of food scraps. Data was collected through interviews with the sample of staff in Madison restaurant. The samples were selected based on purposive sampling. The samples were waiters/waitresses in Madison Restaurant. The results showed that key informants had their opinions that the developed multi-purpose trash bin covering equipment could be practically used. Its shape was fit and proper, it was strong and beautifully colorful, however, for greater efficiency, fasteners should be replaced by buttons to reduce the pathogen deposition.

Keywords:  Garbage disposal, Trash.


อุปกรณ์คลุมถังขยะอเนกประสงค์ | Multi-Purpose Garbage Bin Covering Equipment

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 209
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print