นมข้นหวานรสกาแฟ

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
นมข้นหวานรสกาแฟ
Coffee Flavored Sweetened Condensed Milk
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวชลลดา  คล้ายสอน, นางสาวอรอุมา  รัศมิทัต
Miss Chonlada Klaysorn, Miss Onuma Rasmitthat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุนทร  สอนกิจดี
Mr. Suntorn  Sonkitdee
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ชลลดา คล้ายสอน และ อรอุมา รัศมิทัต. (2560). นมข้นหวานรสกาแฟ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การจัดทำโครงงานสหกิจศึกษาเรื่อง นมข้นหวานรสกาแฟ (Coffee Flavored Sweetened Condensed Milk ) การนำนมและกาแฟมาแปรรูปนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.นำกาแฟและนมร้อนที่เหลือใช้นำมาประยุกต์เข้าด้วยกัน จนกลายเป็นเมนูใหม่สามารถนำไปใช้ได้จริง 2. เพื่อศึกษาการแปรรูปโดยวิธีการระเหยน้ำออกจากนม (Evaporated milk ) 3. เป็นการลดต้นทุนกาแฟและนมที่ต้องไปเหลือทิ้ง จึงนำมาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ อีกทั้งเป็นการลดปริมาณขยะเหลือทิ้ง โดยการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบแบบ 5-point hedonic scale โดยใช้ผู้ร่วมการทดสอบเป็นพนักงานในแผนก Food And Beverage จำนวน 30 คน จากการประเมินด้านประสาทสัมผัสพบว่า  ด้านลักษณะสี  ด้านรสชาติ ด้านกลิ่น ด้านเนื้อสัมผัส ด้านความเข้มข้นและ ด้านความชอบโดยรวม ระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก ทั้งนี้ในด้านความเข้มข้นของนมข้นหวานผู้ทดสอบประเมินในระดับมาก

คำสำคัญ: นมข้นหวาน, แปรรูปอาหาร, นม, กาแฟ


Abstract

The objectives of this cooperative education project, “Coffee Flavored Sweetened Condensed Milk,” were: 1. to develop new menu by blending coffee and hot milk for practical use; 2. to study  evaporated milk processing technique; and 3. to reduce production cost by developing new products by utilizing coffee and hot milk and to reduce solid waste. The 5-point hedonic scale was used as sensory testing. The participants were 30 workers in the Food and Beverage Department. From sensory evaluation, the results showed that the satisfaction with color, taste, flavor, texture, concentration, and overall preference were at high levels. The participants evaluated the concentration of sweetened condensed milk at a high level.

Keywords:  Sweetened condensed milk, food processing, Milk, Coffee.


นมข้นหวานรสกาแฟ | Coffee Flavored Sweetened Condensed Milk

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1074
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print