การประเมินความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวม โดยแบบตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัย

Last modified: July 8, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การประเมินความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวม โดยแบบตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัย
Assessment of Operational Safety of Residential Building Construction Projects by Safety Requirement’s Checklist
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวชุตินันท์ จันทร์โสภา
Miss Chutinan Jansopa
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์วิรจิรวัส รวิชญทรัพย์
Mr. Wirajirawat Rawichayasub
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science (B.Sc.)
ภาควิชา:
Major:
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety
คณะ:
Faculty:
สาธารณสุขศาสตร์
Public Health
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2564
2/2021

การอ้างอิง|Citation

ชุตินันท์ จันทร์โสภา. (2564). การประเมินความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวม โดยแบบตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Jansopa C. (2021). Assessment of operational safety of residential building construction projects by safety requirement’s checklist. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Public Health, Siam University.


บทคัดย่อ

งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเป็นงานที่ลูกจ้างมีโอกาสประสบอันตรายสูง เนื่องจากความบกพร่องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน บริษัท 7มกรา จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงานโยธาและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงานของคนงานโดยการออกแบบแบบตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัยและนำมาใช้ตรวจประเมินในพื้นที่ก่อสร้าง โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) รายงานผลการประเมินการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัยตั้งแต่ขั้นตอนงานโครงสร้างถึงงานสถาปัตยกรรม (2) เสนอแนะมาตรการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ผลการศึกษาพบว่าประเด็นความปลอดภัยที่มีผลการประเมินไม่ผ่านมากที่สุดในช่วงการก่อสร้างอาคารอยู่อาศัย รวมตั้งแต่ขั้นตอนงานโครงสร้างถึงขึ้นตอนงานสถาปัตยกรรมคือประเด็นการรักษาความเรียบร้อยและมาตรการป้องกันไฟไหม้ที่ร้อยละ 88 อีกทั้งผลการประเมินความปลอดภัยในไตรมาสที่ผ่านมา (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) พบว่าประเด็นการรักษาความเรียบร้อยและมาตรการป้องกันไฟไหม้มีผลการประเมินไม่ผ่านเช่นเดียวกัน ร้อยละ 92.31 ดังนั้นประเด็นการรักษาความเรียบร้อยและมาตรการป้องกันไฟไหม้ในพื้นที่ก่อสร้างจึงควรได้รับการเสนอแนะมาตรการแก้ไขเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น ได้แก่ เพิ่มจำนวนถังขยะในแต่ละชั้นและติดป้ายจุดทิ้งขยะให้ชัดเจน กำหนดบริเวณวางวัสดุที่ไม่ใช้งานแล้วและติดป้ายชัดเจน จัดให้มีการฝากบุหรี่ไว้ที่ป้อมยามก่อนเข้าไปปฏิบัติงาน

คำสำคัญ : อาคารอยู่อาศัยรวม, ประเมินความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน, งานก่อสร้าง


Abstract

Residential building construction has a high accidental rate due to gaps in occupational safety and health management. 7 MAKARA CO., LTD. is a construction contractor that prioritizes the safety of employees and created a safety requirement’s checklist to assess the work area. The aims of this projects were: (1) to report the result of the safety requirements checklist of the construction process to the architectural process; (2) to recommended any suggestions that improve the safety performance in the work area. The results showed the biggest issue of safety performance was that it does not follow the requirements of the construction process to architectural process, the house keeping and fire prevention was at 88%. This issue was also the highest safety performance error that did not meet the requirements in the last quarter (October – December 2021), by 92.31%.

Therefore, fixing the house keeping and fire prevention issue should improve the safety performance, such as increase the amount of bins and labeled clearly, set the area to collect unused materials, label clearly, and security should dispose of their cigarettes before working.

Keywords: construction, residential building, safety requirement’s checklist.


การประเมินความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวม โดยแบบตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัย|Assessment of Operational Safety of Residential Building Construction Projects by Safety Requirement’s Checklist

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Public Health, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 468
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code