การประเมินผลกิจกรรม Morning Talk ของพนักงานบริษัทซีวิล เอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)

Last modified: July 8, 2023
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การประเมินผลกิจกรรม Morning Talk ของพนักงานบริษัทซีวิล เอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
Assessment of the Morning Talk Activity of Civil Employees at Engineering Public Company Limited
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธีรวุฒิ โสวรรณ์
Mr. Theerawut Sowan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์วิชุดา จันทะศิลป์
Miss Wichuda Chantasin
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science (B.Sc.)
ภาควิชา:
Major:
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety
คณะ:
Faculty:
สาธารณสุขศาสตร์
Public Health
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2564
2/2021

การอ้างอิง|Citation

ธีรวุฒิ โสวรรณ์. (2564). การประเมินผลกิจกรรม Morning Talk ของพนักงานบริษัทซีวิล เอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Sowan T. (2021). Assessment of the morning talk activity of civil employees at Engineering Public Company Limited. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Public Health, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้ความรู้พนักงานในกิจกรรม Morning Talk ของพนักงานบริษัทซีวิล เอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) 2) ศึกษาผลของกิจกรรม Morning Talk ของพนักงานบริษัทซีวิล เอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ พนักงานบริษัทและผู้รับเหมา จำนวน 17 คน เป็นแรงงานชาวไทยและแรงงานต่างด้าว จัดกิจกรรมในรูปแบบ Morning Talk ซึ่งมี 6 เรื่อง ประกอบด้วย 1) การแต่งกายและการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 2) ความปลอดภัยในการทำงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า 3) ความปลอดภัยในการทำงานใกล้พื้นผิวจราจรรวมถึงการปิดเบี่ยงจราจรบนถนน 4) การจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ทำงาน 5) ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักรและ 6) มาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ของพนักงานและผู้รับเหมา เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังสิ้นสุดกิจกรรมโดยใช้แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้จำนวน และร้อยละผลการดำเนินกิจกรรม พบว่า พนักงานมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตลอดการทำงานส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานระดับความรู้ปานกลาง ร้อยละ 47.06 รองลงมาพนักงานมีระดับความรู้สูง ร้อยละ 29.41 และพนักงานมีระดับความรู้ต่ำ ร้อยละ 23.53 ตามลำดับซึ่งพนักงานส่วนใหญ่มีระดับความรู้สูงในเรื่องสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น แสงสว่าง เสียง การระบายอากาศ เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ร้อยละ 88.24 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลจะต้องประกอบด้วยหมวกนิรภัย รองเท้าเซฟตี้ เสื้อสะท้อนแสง เป็นต้น ร้อยละ 82.35 และมีระดับความรู้ปานกลาง ได้แก่ การสวมรองเท้าหัวโลหะหรือหัวเหล็กสามารถป้องกันเท้าและนิ้วเท้าจากวัตถุหล่นทับหรือการถูกกระแทกได้ร้อยละ 76.47 ท่าทางการทำงานที่ไม่ถูกต้องจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานหรือโรคจากการทำงานได้ ร้อยละ 76.47 ดังนั้นการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Morning Talk ด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน จะทำให้พนักงานรับทราบเป้าหมายในการทำงานในทิศทางเดียวกัน และหากมีปัญหาเกิดขึ้นในการทำงานแต่ละวันก็จะสามารถร่วมกันค้นหาสาเหตุ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วต่อไป

คำสำคัญ : การประเมินผล, กิจกรรม Morning Talk, พนักงานบริษัท


Abstract

This project aimed to: 1) to educate employees in the Morning talk activity of Civil Engineering Public Company Limited employee; 2) To study the results of the Morning Talk activity of Civil Engineering Public Company Limited employees. The sample used were Company employees and contractors, 17 people. They were Thai and foreign workers. The organized activities in the form of Morning Talk consisted of the following topics: 1) Dress and wearing personal protective equipment; 2) Safety when working with electrical equipment; 3) Safety at work near traffic surfaces including closing, avoid traffic on roads; 4) Management of orderliness in the work area; 5) Safety in working with machinery; and 6) Measures to prevent infection with COVID-19 of employees and contractors. Data were collected before and after the activities by using an employee safety knowledge questionnaire. The data was analyzed using number and percentage of the activity results that showed the employees wore personal protective equipment throughout the work. Most had knowledge about safety at work at a moderate level of knowledge, 47.06%; followed by 29.41% of employees with a high level of knowledge, and 23.53% of employees with a low level of knowledge, respectively. Highly knowledgeable about working environments, such as lighting, noise ventilation, 88.24%, is essential to the operation. Wearing personal protective equipment must consist of a helmet, safety shoes, reflective vests, 82.35% and moderate knowledge wearing steel-toed shoes can protect feet and toes from falling objects or being hit, by 76.47%, causing accidents from work or occupational diseases, 76.47%. Therefore, organizing activities in the form of Morning Talk on safety at work for employees will increase awareness of the goals of work, and if there is a problem at work, they will be able to jointly find the cause and find ways to solve problems quickly.

Keywords: Assessment, Morning Talk Activity, Company Employee.


การประเมินผลกิจกรรม Morning Talk ของพนักงานบริษัทซีวิล เอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)|Assessment of the Morning Talk Activity of Civil Employees at Engineering Public Company Limited

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Public Health, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 262
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code