ระบบการสำรองข้อมูลและการกู้ข้อมูล

Last modified: June 17, 2021
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบการสำรองข้อมูลและการกู้ข้อมูล
Backup and Recovery System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายศิริวุฒิ เพ็ญศิริ
Mr. Siriwut Pensiri
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุคนธสิงห์
Mr. Narongrit Sukonthasing
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Computer Business
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2560
2/2017

การอ้างอิง/citation

ศิริวุฒิ เพ็ญศิริ. (2560). ระบบการสำรองข้อมูลและการกู้ข้อมูล. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท EP&IT Solution Co., Ltd เป็นบริษัทด้านไอทีทำงานเกี่ยวกับการออกแบบระบบและวางระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดทำได้มองเห็นถึงปัญหาของระบบการสำรองข้อมูลของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีข้อมูลที่สำคัญ เช่น ข้อมูลการเงิน ข้อมูลพนักงาน เป็นต้น โดยบริษัทมีการสำรองข้อมูลอยู่แล้ว ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสำรองข้อมูล คือ Veeam backup 9.5 ซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนี้ที่บริษัทใช้ในการสำรองข้อมูลนั้นรองรับเฉพาะตัวที่เป็น Virtualization หรือVMWare เท่านั้น ทำให้ไม่สามารถทำงานได้กับระบบที่เป็น Physical Server ได้

จากปัญหาข้างต้นทางผู้จัดทำจึงได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการสำรองข้อมูลและการกู้ข้อมูล เพื่อเสนอระบบการสำรองข้อมูลที่สามารถรองรับการทำงานได้กับระบบที่เป็น Physical Server ได้ ซึ่งเรียกว่า StorageCraft 6.7.4 โปรแกรมตัวนี้สามารถทำให้การสำรองข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้ในการกู้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีข้อมูลของบริษัทสูญหาย โดยพนักงานทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ตาม เพื่อทำให้ข้อมูลของบริษัทได้รับความปลอดภัยรวมไปถึงส่งผลให้บริษัทเกิดความน่าเชื่อถือด้านการเก็บรักษาข้อมูลทำให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ

คำสำคัญ : สำรองข้อมูล, กู้ข้อมูล, ข้อมูลสูญหาย


Abstract

EP & IT Solution Co., Ltd is an IT company related works for the design of systems and information technology infrastructure structure. Researcher found the problem issues of the company’s backup system. As the company has the important information such as financial data, employee information, etc. The backup system is already in the primary IT support plan of the company. Now, the company use backup software is called Veeam backup. This software specs to support only Virtualization VMWare. It’s unable to work in the system for a physical server permanently.

From the above problems, researcher has studied and collected data related to backup and data recovery and presents a new backup system to the company’s agent. It is called StorageCraft software, which is compatible with a physical server system. This software program can do the backups more efficient, working fast in recovery data process in case of loosed data by company employees’ intent or unintended. The company’s data security will be strengthened, reliable data storage and customer trust.

Keywords : Backup, Recovery, Data loss.


ระบบการสำรองข้อมูลและการกู้ข้อมูล | Backup and Recovery System

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 941
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print