แอนิเมชัน 2 มิติเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Last modified: June 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
แอนิเมชัน 2 มิติเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
Animation 2D Personal Income Tax
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวจารุมน ชูวงษ์วาน, นางสาวชลดา เพ็งพันธุ์, นางสาวทศวรรณ ปัดชาพงษ์, นางสาวนภัสวรรณ จันทีเทศ
Miss Jarumon Choowongwan, Miss Chonlada Pengpan, Miss Tossavan Padchaphong, Miss Napatsawan Janteetes
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ทศพร เทียนศรี
Miss Thossaphorn   Tiensri
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Computer Business
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2562
2019

การอ้างอิง/citation

จารุมน ชูวงษ์วาน, ชลดา เพ็งพันธุ์, ทศวรรณ  ปัดชาพงษ์ และ นภัสวรรณ จันทีเทศ. (2562). แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ภาคนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเบื้องต้นแก่บุคคลทั่วไป ผู้ชมแอนิเมชันสามารถเข้าใจการเสียภาษีง่ายยิ่งขึ้นและเนื้อหายังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ สามารถนำไปถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่น ทั้งเด็กในวัยการศึกษา หรือบุคคลอื่น ๆ ได้พัฒนาโดยโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 เพื่อสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

คำสำคัญ: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, สื่อการเรียนการสอน, แอนิเมชัน 2 มิติ


Abstract

The objectives of this project were to design and develop a 2D animation on personal income tax in order to educate the public about personal income tax. Animation viewers can understand taxation easily, and the content could also be applied in everyday life and can be transferred to others both children and adult. The project was developed using Adobe Flash Professional CS6 to create an animation for the public to become aware and understand more about personal income tax.

Keywords: 2D Animation, Instruction Media, Personal Income Tax.


แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | Animation 2D Personal Income Tax

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 637
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print