พายพุดดิ้งกล้วยท็อปคาราเมล

Last modified: August 18, 2022
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
พายพุดดิ้งกล้วยท็อปคาราเมล
Banana Caramel Pudding Pie
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ชูรัช ศิโรรัตน์สกุล
Mr. Choorat Siroratsakul
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ สุนทร สอนกิจดี
Mr. Suntorn Sonkitdee
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2562
2/2019

การอ้างอิง/citation

ชูรัช ศิโรรัตน์สกุล. (2562). พายพุดดิ้งกล้วยท็อปคาราเมล. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

จากการได้เข้ารับการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมสวนสามพรานริเวอร์ไซด์ ผู้จัดทำมีความสนใจที่จะนำวัตถุดิบที่เหลือใช้จากการเตรียมวัตถุดิบในแต่ละวันมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดเป็นเมนูใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำวัตถุดิบที่เหลือใช้ในแต่ละวันพัฒนาเป็นเมนูใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มทางเลือกใหม่และตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้า ทดลองทำออกขายภายในโรงแรมและทำการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คนและใช้เครื่องมือในการวัดผลคือแบบสอบถาม ผลการวิจัยนั้นพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในเมนูพายพุดดิ้งกล้วยท็อปคาราเมล โดยพึงพอใจในการยอมรับในอาหารโดยรวมมากที่สุด เนื้อสัมผัส รสชาติของอาหารอยู่ในระดับมาก สรุปโดยรวมแล้วพายพุดดิ้งกล้วยท็อปคาราเมลสามารถเกิดเป็นเมนูใหม่ได้จริง สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน

คำสำคัญ: พาย, อาหารเช้าและอาหารว่าง


Abstract

During the Co-operative education internship at Suansampran Riverside Nakhon Pathom, the author was interested to use left over materials from preparation each day to be applied as a new menu item, with the objectives: To use the left over raw materials each day to develop a new menu for maximum benefit add new options and meet the needs of customers. Tested to sell in the hotel and evaluated from a sample of 30 people and use the tool to measure the questionnaire. The result of the research shows that the subjects were satisfied with the banana caramel pudding pie. The satisfaction with the overall acceptance of food is the highest. The texture and taste of food are at a high level. All in all, a banana caramel pudding pie can actually be a new menu. Able to meet the needs of customers according to the objectives of the project

Keywords:  Pie, Pudding, Banana Caramel, Suansampran Riverside.


พายพุดดิ้งกล้วยท็อปคาราเมล | Banana Caramel Pudding Pie

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 273
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print