ข้าวพองสับปะรด

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ข้าวพองสับปะรด
Pineapple Puffed Rice
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย จิรายุทธ ธนารุ่งเรือง
Mr. Jirayut  Thanarungrueng
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุนทร สอนกิจดี
Mr. Suntorn Sonkitdee
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2562
2/2019

การอ้างอิง/citation

จิรายุทธ ธนารุ่งเรือง. (2562). ข้าวพองสับปะรด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานเรื่องข้าวพองสับปะรด (Pineapple Puffed Rice) ได้นำวัตถุดิบเหลือทิ้งจากห้องครัวมาเพิ่มมูลค่าและลดการสูญเสียของวัตถุดิบเหลือทิ้ง จากการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวพองสับปะรดจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.00    มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 33.33 และส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในแผนก F & B ร้อยละ 40.00 จากแบบสอบถามความพึงพอใจทางด้านประสาทสัมผัส พบว่าด้านลักษณะปรากฏ มีค่าเฉลี่ย 2.90±0.30 อยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง ด้านสี และเนื้อสัมผัส มีค่าเฉลี่ย 3.53±0.49 และ 3.83±0.37 ตามลำดับ จัดอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ด้านกลิ่นและรสชาติ มีค่าเฉลี่ย 4.67±0.47 และ 3.97±0.17 ตามลำดับ จัดอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ผลประเมินคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์พบว่าด้านการเพิ่มมูลค่าอาหาร ด้านความคิดสร้างสรรค์ ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ ปริมาณของอาหาร และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 3.63±0.48  4.07±0.62  4.33±0.59  3.53±0.49 และ 3.70 ±0.73  ตามลำดับ จัดอยู่ในระดับความพึงพอใจมากในทุกประเด็นที่กล่าวมา

คำสำคัญ: ข้าวพอง, สับปะรดกวน


Abstract

Pineapple Puffed Rice Project was initiated using the surplus raw material from the kitchen in order to reduce raw materials waste and to add value to the new product.  Thirty sensory panels, the most of them were 60 % female, 33.33 % adult (≥ 60 years old) and 40 % work at the F & B department. From the sensory satisfaction questionnaire, it was found that the aspect of appearance had an average of 2.90 ± 0.30 at a moderate level of satisfaction. In terms of color and texture, an average value of 3.53 ± 0.49 and 3.83 ± 0.37, respectively, were considered at a high level of satisfaction. In terms of smell and taste, an average value of 4.67 ± 0.47 and 3.97 ± 0.17, respectively, were in the highest satisfaction level. The evaluation of the product characteristics showed that the food value added, creative, product advantage, amount of food and the quality of the products have an average of 3.63 ± 0.48,  4.07 ± 0.62, 4.33 ± 0.59, 3.53 ± 0.49 and 3.70 ± 0.73 respectively, which rank very satisfied in all of the above issues.

Keywords:  puffed rice, pineapple.


ข้าวพองสับปะรด | Pineapple Puffed Rice

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 874
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print