เทียนหอมกากกาแฟ

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เทียนหอมกากกาแฟ
Coffee Scented Candles
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวอารียา พิมพา
Ms. Areeya  Pimpa
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ยุวริน  ศรีปาน
Miss Yuvarin Sripan
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2560
1/2017

การอ้างอิง/citation

อารียา พิมพา. (2560). เทียนหอมกากกาแฟ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

เนื่องจากสมัยนี้คนส่วนใหญ่นิยมดื่มกาแฟสดกันเป็นจำนวนมากจึงทำให้หลังจากการชงกาแฟสดแต่ละครั้งจะมีกากกาแฟที่ต้องทิ้งเป็นจำนวนมากเช่นกัน แต่ด้วยปัจจุบันเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีและการค้นคว้าจึงทำให้มีคนนำกากกาแฟไปทำการวิจัยว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างและเมื่อได้ทราบถึงประโยชน์ของกากกาแฟ ทำให้มีคนนำกากกาแฟมาประยุกต์ใช้ในลักษณะต่างๆ เช่น การทำสบู่ผสมกากกาแฟ การนำเอากากกาแฟไปดับกลิ่นหรือการทำสครับกาแฟ ทางผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาต่อว่ากากกาแฟยังมีประโยชน์และสามารถนำมาประยุกต์ทำอะไรได้อีกบ้าง จนได้พบว่ากากกาแฟสามารถไล่สัตว์จำพวกมด แมลงได้ รวมไปถึงผู้จัดทำได้สังเกตเห็นการจุดเทียนสร้างบรรยากาศภายในโรงแรม ผู้จัดทำจึงได้คิดทำโครงงานเทียนหอมกากกาแฟโดยได้ทำการศึกษาถึงวิธีการทำ การนำไปใช้ และมีการสัมภาษณ์พนักงานภายในแผนกเกี่ยวกับภาพลักษณ์โดยรวมของเทียนหอมกากกาแฟและจากการสัมภาษณ์พบว่า กลิ่นของกาแฟยังเบาบาง ไม่ได้กลิ่นเท่าไหร่ รูปลักษณ์ของเทียนควรเพิ่มรูปแบบที่นอกเหนือจากวงกลมและสีควรทำให้เป็นสีของกาแฟ เทียนหอมกากกาแฟมีความเหมาะสมในการใช้งานที่โรงแรมและสามารถทดแทนกับเทียนเดิมที่โรงแรมใช้อยู่ได้

คำสำคัญ: เทียนหอม, กากกาแฟ


Abstract

At present, most people enjoy drinking roasted and ground coffee. As a result, there is a large amount of coffee grounds left over each time after making roasted and ground coffee. Nonetheless, in the world of technology and research, people currently research coffee grounds to find out its hidden benefits. When the benefits have been revealed, coffee grounds have been applied in various ways, such as making coffee soap, coffee deodorant or coffee scrub. We, the authors, had further studied and found that coffee grounds are beneficial and can be applied to make something else; that was insect repellent. In addition, we noticed the use of candles in the hotel to create a nice atmosphere. Therefore, we launched a project to make coffee scented candles. The product was conducted by studying how to make and use coffee scented candles, as well as interviewing employees within the department about the overall image of coffee scented candles. The results revealed as follows: The scent of coffee scented candles was quite light and feeble. The appearance of candles should add more styles beyond circles, and the colors of candles should be changed to coffee color. The coffee scented candles were suitable for hotel use and could replace the original candles used in the hotel.

Keywords:  scented candle, coffee ground.


เทียนหอมกากกาแฟ | Coffee Scented Candles

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 3457
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print