การจัดการห้องประชุมของสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ตามแนวทาง 5 ส

Last modified: March 8, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดการห้องประชุมของสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ตามแนวทาง 5 ส
Cabinet and Royal Gazette Publishing Office (CGPO) Meeting room Management Using 5S Method
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวพลอย ดารากร ณ อยุธยา
Miss Ploy Darakorn Na Ayutthaya
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์
Dr. Kwanjai  Unthavatanapaibul
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

พลอย ดารากร ณ อยุธยา. (2560). การจัดการห้องประชุมของสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ตามแนวทาง 5 ส. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ คือ 1.เพื่อเป็นการนา หลัก 5ส มาใช้ในการจัดห้องประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความเป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย และมีบรรยากาศที่น่าทางานมากยิ่งขึ้น โดยปัญหาของห้องประชุม 3 นี้ เป็นห้องประชุมที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ ซึ่งยังไม่ได้ถูกนา เข้าสู่ระบบ 5ส จึงทา ให้ห้องประชุมดังกล่าว ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความไม่สะดวกต่อการทำงาน ผู้จัดทำ จึงนำ กิจกรรม 5ส มาประยุกต์ใช้ คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เป็นการปรับปรุงและพัฒนาห้องประชุมให้ดียิ่งขึ้น เช่น การติดตั้งป้ ายห้องประชุมใหม่ โดยป้ายห้องประชุมบ่งบอกสถานะการใช้งาน วัสดุคุรุภัณฑ์ภายในห้องประชุมถูกแยกประเภทและแยก
พื้นที่ในการจัดเก็บ อุปกรณ์ไฟฟ้ ามีการแยกสาย พร้อมกับทา สญั ลักษณ์เป็นรูปและสีต่างๆเพื่อใช้ในการแยกประเภทสวิตซ์ไฟแต่ละดวงและเครื่องปรับอากาศแต่ละเครื่อง ตลอดจนจัดทา บอร์ดแสดงผังภายในห้องประชุม , มาตรฐานการใช้ห้องประชุม , กิจกรรม 5ส และชื่อผู้รับผิดชอบประจา ห้องจัดระเบียบชั้นวางหนังสือใหม่ โดยการนา หนังสือเก่าออกและนา หนังสือใหม่เข้าไปแทน จัดทา ป้ ายชื่อประจา ตา แหน่งแต่ละบุคคล และจัดทา ตารางกา หนดการประชุม เป็ นต้น ซึ่งผลที่ได้จากการ
ดา เนินงานครั้งนี้คือ ทา ให้เกิดความสะอาด สะดวก ปลอดภัย และสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการทา งานมากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากรในการทา งาน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ข้อเสนอแนะ จะต้องดา เนินการติดตามงาน และชี้ให้เห็นถึงความสาคัญและความจา เป็นที่เราจะขอความร่วมมือจากบุคลากรในการทา งาน เพื่อให้งานนั้นสามารถปฏิบัติจนสา เร็จ

คำสำคัญ: กิจกรรม 5ส, สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา


Abstract

The main objective for this project was to utilize 5S Method to maximize the efficiency of Cabinet and Royal Gazette Publishing Office (CGPO) to be cleaner and better organized as a good working environment. The main problem was in the meeting room no.3, which was unorganized and unable to use. We would like to utilize 5S method, which are Sort, Set in order, Shine, Standardized and Sustain. By using 5S method, we improved the room to be more systematic for anyone that would like to use it. For example, we labeled the room with the room status (Available or Occupied), labeled and categorized stationary in the room and set section to store stationaries; Appliances in the room were labeled into a color and shape system; created an information board that consists of the room diagram, direction of use, 5S method information, and lists the room care taker. Moreover, we replaced outdated books with new books, created desk signs for users, and also created a schedule for the meeting room. The result was great, as the room was cleaner, and better organized for the public. We suggest to follow up on the solution, emphasize the importance of the implementation, and the benefits of employee cooperation in the workplace for a successful implementation.

Keywords:  5S Method, Cabinet and Royal Gazette Publishing Office (CGPO), Work environment.


การจัดการห้องประชุมของสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ตามแนวทาง 5 ส / Cabinet and Royal Gazette Publishing Office (CGPO) Meeting room Management Using 5S Method

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 104
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code