การประชาสัมพันธ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กไซน์เซ็นเตอร์

Last modified: March 8, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การประชาสัมพันธ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กไซน์เซ็นเตอร์
Public Relations of Big Sign Center Partnership Company
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวมิรินทร์ พูนสะผล
Miss Mirin Poonsaphol
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์
Dr. Kwanjai  Unthavatanapaibul
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

มิรินทร์ พูนสะผล. (2560). การประชาสัมพันธ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กไซน์เซ็นเตอร์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การประชาสัมพันธ์ห้างหุ้นส่วน บิ๊กไซน์เซ็นเตอร์เป็นแบบแผ่นพับ ขนาดA4 โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนและกลุ่มเป้ าหมายรู้จักบริษัทเพิ่มมากขึ้น ในการทา แผ่นพับมี 8 ขั้นตอน คือ 1. การจัดรวบรวมข้อมูลสินค้าและรูปภาพที่จะใช้เสนอในแผ่นพับ 2. การทาแผ่นพับด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 3. การตั้งค่าหน้ากระดาษ 4. กา หนดขอบเขตแต่ละคอลัมน์ 5. ปรับขนาดคอลัมน์ตามที่กา หนดไว้ให้ 6. การปรับพื้นหลังให้เป็ นสีขาว 7. การใช้เส้นประในการแบ่งคอลัมน์เพื่อความชัดเจน 8. เริ่มขั้นตอนการใส่ข้อมูลและตกแต่งตามความพึงพอใจ จากการทา แผ่นพับประชาสัมพันธ์ทา ให้ลูกค้ารู้จักบริษัทมากขึ้น ในการทา โครงการนี้ข้าพเจ้ามีข้อเสนอแนะว่าควรสร้างจุดเด่นให้แผ่นพับ

คำสำคัญ: สีและการจัดวางแบบเป็นสิ่งสำคัญ


Abstract

The public relations of Big Sign Center would like to create an A4 brochure aimed to inform its target market to know more about the company. It was found that there were 8 steps to create this brochure; 1. Information gathering and finding images that related to the topic; 2. Create Microsoft PowerPoint presentation on the topics; 3. Setting the page; 4. Assign column length; 5. Create those columns; 6. Change background to the color white; 7. Use lines to create clarity; 8. Decorate the presentation to meet satisfaction. From this brochure, the target customers know more about the company profile and background. The brochure should be well designed and create an impact.

Keywords:  brochure, Public relation, PowerPoint.


การประชาสัมพันธ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กไซน์เซ็นเตอร์ / Public Relations of Big Sign Center Partnership Company

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 145
Previous: การจัดการความปลอดภัยในโรงงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.พี เท็กซ์ไทล์
Next: การจัดการห้องประชุมของสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ตามแนวทาง 5 ส
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code