ระบบจัดการข้อมูลคาร์แคร์

Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบจัดการข้อมูลคาร์แคร์
Car Care Information Management System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายณัฐวุฒิ  ภัยสูญสิ้น  5804800058, นางสาวณัฐริดา  บัวคำ   5804800087
Mr. Nutthawut  Phaisoonsin  5704800058, Miss Nuttarida  Buakum  5704800087
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอก  บำรุงศรี
Mr. Eak  Bamrungsi
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง|Citation

ณัฐวุฒิ  ภัยสูญสิ้น และณัฐริดา  บัวคำ. (2564). ระบบจัดการข้อมูลคาร์แคร์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Phaisoonsin N., & Buakum N. (2021). Car care information management system. (Project). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

         ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดการข้อมูลคาร์แคร์  สำหรับจัดการข้อมูลการบริการและสรุปใช้บริการทั้งหมดผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ระบบงานปัจจุบันพบปัญหาสูญหายของข้อมูลการใช้บริการ ผู้จัดทำพัฒนาระบบเพื่อช่วยให้คาร์แคร์ทำงานได้สะดวกรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น สามารถนำข้อมูลบริการมาสรุปและวางแผนพัฒนาร้านคาร์แคร์ และเป็นช่องทางในการเพิ่มจำนวนลูกค้าให้กับคาร์แคร์ได้อีกด้วย ระบบประกอบด้วย 1) ส่วนเจ้าของกิจการ จัดการสิทธิผู้ใช้งานระบบ โปรโมชันและข้อมูลสินค้า ดูสรุปการทำรายการของลูกค้า 2) ส่วนพนักงาน สมัครสมาชิก บันทึกข้อมูลรถ ข้อมูลการใช้บริการ จัดการคิวลูกค้า สรุปทำรายการของลูกค้า พิมพ์ใบเสร็จ 3) ส่วนธุรการ บันทึกข้อมูลรถ ข้อมูลการใช้บริการ สรุปทำรายการของลูกค้า พิมพ์ใบเสร็จ พัฒนาระบบตามหลักการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Software as a Service) และพัฒนาซอฟต์แวร์ตามหลักการของ MVC (Model View Controller) ด้วยภาษา HTML5, CSS ,PHP และ JavaScript จัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL และภาษา SQL

คำสำคัญ : เว็บเบราว์เซอร์, คาร์แคร์, เว็บแอปพลิเคชัน


Abstract

     The objective of this project was to develop an application for an auto maintenance shop.  The final application will be a web-based system. The system will help keep track of their data. It has three components: the owner administrative section, the customer information section and the maintenance system. The first part was composed of the customer registration, product information and promotional subsystem. The second part was for membership and queue management and the third part was for order summaries and receipt generation. The development tools were Microsoft Visual Studio Code for HTML5, PHP, JavaScript and CSS. The UX/UI and database management system has been implemented with MySQL and SQL language. The development used the Model View Controller and Software as a Service model.

Keywords: web browser, auto maintenance shop, web application.


ระบบจัดการข้อมูลคาร์แคร์ |  Car Care Information Management System

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 582
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print