ระบบขายอุปกรณ์ช่างและอะไหล่แอร์ออนไลน์ ร้าน ASP Equipment

Last modified: August 9, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบขายอุปกรณ์ช่างและอะไหล่แอร์ออนไลน์ ร้าน ASP Equipment
Online Sales System for Air Conditioning Equipment and Parts – A Study of ASP Equipment Store
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย อนันต์  แซ่ลี้  5704820001
Mr. Anan  Saelee   5704820001
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ เอก  บำรุงศรี
Mr. Eak  Bamrungsi
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง|Citation

อนันต์  แซ่ลี้. (2564). ระบบขายอุปกรณ์ช่างและอะไหล่แอร์ออนไลน์ ร้าน ASP Equipment. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Saelee A. (2021). Online sales system for air conditioning equipment and parts – A study of ASP Equipment Store. (Project). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

     ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบขายอุปกรณ์ช่างและอะไหล่แอร์ออนไลน์ ร้าน ASP Equipment  เนื่องจากร้าน ASP Equipment  มีความต้องการให้ร้านค้าและสินค้าเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพื่อขยายฐานลูกค้าในการจำหน่ายสินค้ามากขึ้น อีกทั้งการขายสินค้าออนไลน์เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะปัจจุบันการเข้าถึงของอินเทอร์เน็ตทำได้ง่าย ผู้จัดทำจึงได้ทำการประยุกต์เทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาพัฒนาระบบขายอุปกรณ์ช่างและอะไหล่แอร์ออนไลน์ ให้กับร้าน ASP Equipment โดยมีส่วนการทำงานหลักประกอบด้วย 1) ส่วนร้านค้า บริหารจัดการข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า และจัดการคำสั่งซื้อสินค้า 2) ส่วนลูกค้า ดูรายละเอียดสินค้า และทำการสั่งซื้อผ่านทางหน้าเว็บไซต์ พัฒนาโดยใช้เครื่องมือโปรแกรม Visual Studio Code ในการเขียนชุดคำสั่ง พัฒนาด้วยภาษา PHP, HTML CSS ในส่วนติดต่อกับผู้ใช้  จัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL และภาษา SQL

คำสำคัญ : ออนไลน์, อุปกรณ์, เครื่องปรับอากาศ


Abstract

        The objective of this project was to develop an application for ASP Equipment Shop, a air condition spare parts and maintenance shop.  The system will help them sell their products online. It has two components: the back-end and the web front-end application. The former was composed of customer information and the ordering subsystem and the latter is for the product catalog and order placement. The development tools were Microsoft Visual Studio Code for HTML, PHP, and CSS. UX/UI and database management system was implemented by MySQL and SQL language.

Keywords: online, equipment, air conditioner


ระบบขายอุปกรณ์ช่างและอะไหล่แอร์ออนไลน์ ร้าน ASP Equipment | Online Sales System for Air Conditioning Equipment and Parts – A Study of ASP Equipment Store  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 176
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print