เว็บแอปพลิเคชันระบบขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

Last modified: August 9, 2022
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
เว็บแอปพลิเคชันระบบขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
Computer Equipment Sales System Web Application
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายนราวิทย์  เลี้ยงอยู่  5804800079
Mr. Narawit  Laingyoo    5704800079
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอก  บำรุงศรี
Mr. Eak  Bamrungsi
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง|Citation

นราวิทย์  เลี้ยงอยู่. (2564). เว็บแอปพลิเคชันระบบขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Laingyoo N. (2021). Computer equipment sales system web application. (Project). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

    ปริญญานิพนธ์นี้มีวัถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับร้านคอมแชมป์ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าในร้านคอมแชมป์ลดลง อีกทั้งการขายสินค้าออนไลน์เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะปัจจุบันการเข้าถึงของอินเทอร์เน็ตทำได้ง่าย ผู้จัดทำจึงได้ทำการประยุกต์เทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้ลูกค้าเข้าถึงร้านค้าและสินค้า ทำการซื้อขายได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้นผ่านเว็บไซต์ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต โดยผู้จัดทำได้พัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชัน ประกอบด้วย 1) ส่วนร้านค้า บริหารจัดการข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า และจัดการคำสั่งซื้อสินค้า 2) ส่วนลูกค้า ดูรายละเอียดสินค้า สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ประกอบด้วยภาษา HTML5, CSS, JavaScript, Php และจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL และภาษา SQL

คำสำคัญ : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, เว็บแอปพลิเคชัน, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์


Abstract

     The objective of this project was to develop an application for a computer parts shop.  The final application will be web-based system. The system will help them sell their products online. It has two components: the shop administrative section and the customer-facing system. The first part was composed of the customer registration, product information and order management subsystem, and the second part was for product viewing, ordering and payment. The development tools were HTML5, PHP, JavaScript and CSS. The UX/UI and database management system has been implemented with MySQL and SQL language. The development used the Model View Controller and Software as a Service model.

Keywords:electronic commerce, web application, computer accessories.


เว็บแอปพลิเคชันระบบขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | Computer Equipment Sales System Web Application

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 740
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print