พาสต้าโอริโอ้คาโบนาร่า

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
พาสต้าโอริโอ้คาโบนาร่า
Carbonara oreo pasta
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย พอล จตุรพรภิญโญ, นางสาว อารียา แก้วประสิทธิ์
Mr.Paul Jaturapornpinyo, Ms.Areeya Kaewpasit
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ยุวริน ศรีปาน
Ms. Yuvarin Sripan
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

พอล จตุรพรภิญโญ และ อารียา แก้วประสิทธิ์. (2560). พาสต้าโอริโอ้คาโบนาร่า. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อเพิ่มเมนูอาหารที่มีอยู่แล้วให้มีความหลากหลายทางและรูปลักษณ์และรสชาติเพิ่มมากขึ้นและช่วยดึงดูดความสนใจให้แก่ลูกค้าทุกวัยทั้งวัยเด็กและผู้ใหญ่ในการทำโครงงานครั้งนี้นั้นทางคณะผู้จัดทำได้มีการสำรวจโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างคือพนักงานโรงแรมบันยันทรี โฮเต็ล กรุงเทพฯ จำนวน 30 คน ผลการสำรวจความพึงพอใจพบว่าส่วนใหญ่ให้ผลการสำรวจความพึงพอใจพบว่าระดับคะแนนค่าเฉลี่ยต่อความพึงพอใจทั้งหมดได้ค่าเฉลี่ยรวมคือ 4.49 อยู่ในระดับมาก ซึ่งจากการสำรวจความพึงพอใจสูงที่สุด 3 ลำดับแรกคือ 1.เมนูมีความคิดสร้างสรรค์ 2.อาหารที่มีการใช้วัตถุดิบที่แปลกใหม่ 3.อาหารจานนี้เหมาะกับทุกเพศทุกวัย โดยภาพรวมนั้นมีความพึงพอใจรสชาติโอริโอ้คาโบนาร่าพาสต้าเนื่องจากเป็นอาหารที่แปลกใหม่เพราะมีการทำการดัดแปลงจากขนมเป็นอาหารคาวได้ทำให้มีอาหารที่มีรสชาติแปลกใหม่น่าสนใจและมีความคิดสร้างสรรค์ได้ดีซึ่งจากการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานบันยันทรีได้ให้คะแนน 4.70 อยู่ในระดับมากที่สุดโดยอีกทั้งยังมีการใช้วัตถุดิบและคุณภาพที่ดีเหมาะสำหรับทุกวัยโดยการสำรวจของพนักงานได้ให้คะแนน 4.63 อยู่ในระดับมากที่สุดและอาหารจานนี้เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยรับประทานได้ง่ายโดยคะแนนความพึงพอใจของพนักงานได้ให้คะแนน 4.50

คำสำคัญ: คาโบนาร่า, โอริโอ้, พาสต้า


Abstract

The objective of this project was to increase variety of menu item in terms of appearance and taste in order to attract the attention of customers of all ages including children and adults. This project was conducted by interview with the sample of 30 employees at Banyan Tree Bangkok. The results indicated that most of the respondents had a high satisfaction level with a mean score of 4.49. When individual aspects were considered, top three aspects with the highest satisfaction were: 1. creative menu, 2. innovative ingredients, and 3. suitable menu for all ages. The respondents were satisfied with Oreo Carbonara Pasta because it was innovative, interesting, and creative by combining snacks with food. The results of surveying the satisfaction of Banyan Tree Bangkok employees showed that a mean score of satisfaction with this menu was 4.70, which was at the highest level. Besides, a mean score on quality ingredients and suitability for all age was 4.63, which was at the highest level. A mean score on the satisfaction in terms of suitable dish for all ages was 4.50.

Keywords:  Carbonara, Oreo, Pasta.


พาสต้าโอริโอ้คาโบนาร่า | Carbonara oreo pasta

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 255
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print