เครปเค้กซอสเลม่อนอัญชัน

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เครปเค้กซอสเลม่อนอัญชัน
Crepe Cake with Lemon and Butterfly Pea Sauce
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว ณัฐสุดา กุลสังคหะ, นางสาว ศุภนิช แก้วพา
Miss. Nutsuda Kulsangkaha, Miss. Supanich Kaewpa
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ยุวริน ศรีปาน
Miss. Yuvarin Sipan
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ณัฐสุดา กุลสังคหะ และ ศุภนิช แก้วพา. (2560). เครปเค้กซอสเลม่อนอัญชัน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การจัดทำโครงงานเครปเค้กซอสเลม่อนอัญชันนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าในการตัดสินเลือกทาน เนื่องจากสมัยนี้ขนมหวานออกมาหลากหลาย จึงทำให้เกิดความคิดการทำ  “เครปเค้กซอสเลม่อนอัญชัน” โดยทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือต่างๆและทำการสอบถามข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างผู้ทดลองผลจากการประเมินความพึงพอใจพบว่าด้านรสชาติของซอสเลม่อนอัญชัน มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.9 คะแนน  รองลงมาคือด้านความนุ่มของเครปเค้กมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.3 คะแนน  และ ด้านสี มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.3 คะแนน  ด้านกลิ่น มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.8 คะแนน  ด้านความชอบโดยรวม มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.2 คะแนน  สรุป “เครปเค้กซอสเลม่อนอัญชัน” นั้นเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและมีประโยชน์มากมาย ยังสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทำประโยชน์ให้กับโรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน

คำสำคัญ: เครปเค้ก, ซอสเลม่อนอัญชัน


Abstract

This project aimed to make crepe cake with lemon and butterfly pea sauce as an alternative choice for customers. With various styles and types of desserts available at present, the idea of making “crepe cake with lemon and butterfly pea sauce” was initiated. This study was conducted by collecting information from reliable sources and asking for data from the sample. The results of evaluating the satisfaction with the crepe cake showed that taste of lemon and butterfly pea sauce had a mean score on satisfaction at 4.9. It was followed by softness of crepe cake with a mean score on satisfaction at 4.3. Color had a mean score on satisfaction with 4.3. Scent had a mean score on satisfaction with 3.8. Overall preference with crepe cake had a mean score on satisfaction at 4.2. In conclusion, “crepe cake with lemon and butterfly pea sauce” provides health benefits along with other benefits. This project also created a new product for the hotel. Crepe cake was made with the creativity of the authors under the project’s objective, to create a new style of cake for customers as one choice of healthy desserts. It also reduces expenses in production process.

Keywords:  Crepe Cake, Lemon and Butterfly Pea Sauce.


เครปเค้กซอสเลม่อนอัญชัน | Crepe Cake with Lemon and Butterfly Pea Sauce

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related :

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 723
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print