มาการองมะพร้าว

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
มาการองมะพร้าว
Coconut Macaron
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวนิตยา  คำพันธ์อินทร์, นางสาวศรัญญา   แสนกล้า
Ms. Nittaya   Kampanin, Ms. Saranya  Sankla
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ยุวริน ศรีปาน
Miss Yuvarin Sipan
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

นิตยา  คำพันธ์อินทร์ และ ศรัญญา แสนกล้า. (2560). มาการองมะพร้าว. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อเพิ่มเมนูขนมหวานที่มีอยู่แล้วให้มีความหลากหลายทางรสชาติเพิ่มมากขึ้นและช่วยดึงดูดความสนใจให้ลูกค้าชาวต่างชาติได้รู้จักวัตถุดิบแบบไทยๆคือมะพร้าว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในการทำโครงงานครั้งนี้นั้น ทางคณะผู้จัดทำได้ทำการสำรวจโดยใช้วิธีแบบสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างคือพนักงานในแต่ละครัวที่นักศึกษาได้ปฏิบัติงานอยู่ ผลการสำรวจความพึงพอใจ พบว่าโดยภาพรวมแล้วนั้นเป็นมีความพึงพอใจในรสชาติมาการอง  เนื่องจากมีความหอมของมะพร้าวมีความนุ่มของตัวมาการอง และมีความหวานของไส้ที่ไม่หวานมากเกินไป ได้รสชาติที่แปลกใหม่และยังนำวัตถุดิบของไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วย

คำสำคัญ: มาการอง, มะพร้าว


Abstract

The objective of this project was to add new dessert into an existing dessert set to increase various flavors for Thai and foreign customers’ demand. This also attracts foreign customers to know coconut as a Thai raw material. In this project, the authors conducted the survey using interviewing method to collect data from the sample. The sample of this study were employees at the Kitchen Department of the hotel. The results showed that the coconut macaron sample satisfied overall in terms of its tastes forasmuch coconut good scent, soft macaroon, proper filling, exotic taste, and utilization of Thai raw material to create benefits.

Keywords:  Macaroon, Coconut.


มาการองมะพร้าว | Coconut  Macaron

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1113
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print