แก้วกาแฟจากกากกาแฟ

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
แก้วกาแฟจากกากกาแฟ
Coffee Mugs From Coffee Grounds
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวพัชรินทร์ เขียวนอก, นางสาวณัฐพร ไชยสิทธิ์        
Miss Phatcharin Khaionok, Miss Nathaporn Chaiasit
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุนทร  สอนกิจดี
Mr. Suntorn Sonkitdee
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2562
2/2019

การอ้างอิง/citation

พัชรินทร์ เขียวนอก และ ณัฐพร ไชยสิทธิ์. (2562). แก้วกาแฟจากกากกาแฟ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

จากการที่ผู้จัดทำได้เข้ารับการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา ณ โรงแรมอวานี+ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพทางคณะผู้จัดทำมีความสนใจที่จะนำกากกาแฟเหลือทิ้งมาแปรรูปเป็น “แก้วกาแฟจากกากกาแฟ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  เพื่อนำกากกาแฟที่เหลือทิ้งมาทำเป็นแก้วกาแฟ 2) เพื่อศึกษาการทำแก้วกาแฟจากกากกาแฟ 3) เพื่อศึกษาการยอมรับแก้วกาแฟจากกากกาแฟ 4) เพื่อเพิ่มมูลค่าและลดปริมาณของเหลือทิ้ง ทำการทดลองและทำการประเมิน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามของพนักงานโรงแรมอวานี+ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ จำนวน 30 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 63.30 มีอายุอยู่ระหว่าง 34-41ปี คิดเป็นร้อยละ 36.70  และปฏิบัติงานในห้องอาหาร Skyline มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 จากการประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์แก้วกาแฟจากกากกาแฟ พบว่า ระดับพึงพอใจของต่อผลิตภัณฑ์แก้วกาแฟจากกากกาแฟในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.26  ด้านลักษณะของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.24 พบว่า ง่ายต่อการดูแล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37  ด้านประโยชน์การใช้สอย    มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.28 พบว่า ความสะดวกในการใช้งาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40  ซึ่งสามารถนำกากกาแฟมาทำเป็นแก้วกาแฟได้แต่ต้องมีการปรับปรุงรูปทรง เพิ่มการเคลือบสีและเพิ่มปริมาณของกากกาแฟเพื่อสร้างมูลค่าและสร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ และยังช่วยลดปริมาณขยะเหลือทิ้งเพื่อส่งเสริมและลดผลกระทบต่อแวดล้อมอีกด้วย

คำสำคัญ: กากกาแฟ, แก้วกาแฟ, กาแฟ       


Abstract

The production team had participated in cooperative education at Avani+ Riverside Bangkok Hotel, and was interested in utilizing coffee grounds to be the “Coffee Mug Made from Coffees Grounds”. The objectives of the study were; 1) To transform the coffees ground to a new coffee mug;  2) To study the production of coffee mug made from coffee grounds; 3) To study the acceptance toward the coffee mug made from coffee grounds; 4) To increase the value and promote zero waste. According to the experiments and evaluation from experimental groups, which were the employees under Avani+ Riverside Bangkok Hotel totaling 30 peoples, found that almost all of the sample group was male, accounting for 63.30 percent. Those who were between 34-41 years, accounting for 36.70 percent, and most of them worked in the Skyline restaurant, representing 50.00. According to the product satisfaction assessment, it was found that the overall satisfaction stated was at a high level as the average at 4.26; product characteristics was 4.37; usability was 4.28; and the ease of use rated as high level in which the average was at 4.40. The results showed that the coffee grounds were suited to be adapted as the coffee mug, but was required to adjust its shape, a well as, the coating and the quantity of ground coffee to add more value and highlight the product. It was also able to reduce the waste, which will reduce the environmental impact accordingly.

Keywords:  Coffee grounds, Coffee mugs, Coffee.


แก้วกาแฟจากกากกาแฟ | Coffee Mugs From Coffee Grounds

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 612
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print