สติ๊กเกอร์ไลน์ทรัพยากรบุคคล

Last modified: August 18, 2022
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
สติ๊กเกอร์ไลน์ทรัพยากรบุคคล
Human Resource Line Sticker
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว ญานิกา ทาเวียง
Ms. Yanika Thawiang
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ยุวริน ศรีปาน
Miss. Yuvarin Sipan
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ญานิกา ทาเวียง. (2560). สติ๊กเกอร์ไลน์ทรัพยากรบุคคล. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสติกเกอร์ไลน์ให้กับแผนกทรัพยากรบุคคลเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อการภายในองค์กรเพื่อใช้ทดแทนการพิมพ์ การสะกดคำผิดที่ทำให้ความหมายอาจจะเปลี่ยนไป สถานการณ์ที่เร่งรีบในการส่งข้อความ ทางผู้จัดจึงสร้างสติกเกอร์ไลน์ทรัพยากรบุคคลเพื่ออำนวยความสะดวกในการสนทนาทางแอปพลิเคชั่นไลน์ จากการทำการสัมภาษณ์ในการใช้สติกเกอร์ไลน์ทรัพยากรบุคคล โดยมีผู้ให้สัมภาษณ์คือพนักงานแผนกทรัพยากรบุคคล และคำถามที่ให้สัมภาษณ์มีดังนี้ เช่น ภาษาในการใช้งาน ความเหมาะสมในการใช้งาน ลักษณะและปริมาณรูปร่างของสติกเกอร์ไลน์

ผลการสัมภาษณ์พบว่า คิดเป็นร้อยละ 70% ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม ตัวสติกเกอร์ไลน์มีสีสัน การใช้สติกเกอร์ไลน์สามารถทดแทนการพิมพ์ได้ สามารถใช้ในขณะที่เร่งรีบและสะดวกในการพิมพ์และสามารถใช้ในชีวิตการทำงานได้จริง

คำสำคัญ: สติ๊กเกอร์ไลน์, ไลน์, ทรัพยากรบุคคล


Abstract

This project aimed to create Line stickers for the Human Resource department for Royal Ochid Sheraton to communicate within the organization instead of typing. Misspelling can change meanings because of a rush hour during sending messages. The author decided to create Human Resource Line Stickers to facilitate on Line conversation. The interviewees were HR staff. The interview questions were language, appropriate use, and the appearance and quantity of the sticker.

The interview showed that 70 percent of the interviewees commented that the language used was appropriate, colorful stickers, and the sticker can replace typing, used in rush hour, easy to type, and it can be used in the real situation.

Keywords:  Line sticker, Line, Human Resource.


สติ๊กเกอร์ไลน์ทรัพยากรบุคคล | Human Resource Line Sticker

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 294
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print