ความรู้และพฤติกรรมในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

Last modified: March 26, 2021
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ความรู้และพฤติกรรมในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
The knowledge and behavior in using sufficiency economy philosophy for application in life of Government Officer the Department of Internal Trade Ministry of Commerce
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายปวริศ เมตตา
Mr. Pavarich Metta
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผศ.ดร. เมฆินทร์ เมธาวิกูล
Asst.Prof.Dr.Mekin Methawikul
ระดับการศึกษา:
Degree:
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
Master of Public Administration
สาขาวิชา:
Major:
รัฐประศาสนศาสตร์
Public Administration
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง/citation

ปวริศ เมตตา. (2560). ความรู้และพฤติกรรมในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์. (การค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


Abstract

This quantitative research had aimed at 3 objectives: 1) to study the knowledge and the understand in using Sufficiency Economy Philosophy of the government officer, the Department of Internal Trade Ministry of Commerce. 2) to study behavioral application in using Sufficiency Economy Philosophy for quality of life activities. 3) to be the guidelines for the officers in using Sufficiency Economy Philosophy in the lifestyles. The sample size of this study consists of 215 people which calculated by Yamane’s method the sample unit was used by the accidental sampling. The research instrument is questionnaire. The data-analysis were used the multiple descriptive statistic methods, such as frequency, percentage, mean and standard deviation. In addition, researcher compares and tests the difference of mean with T-test and One-way Anova.

The results showed that most government officers, the Department of Internal Trade Ministry of Commerce were a medium level of knowledge and understanding in the Sufficiency Economy Philosophy and were a high level of behavior application in using Sufficiency Economy Philosophy for application in life (= 3.81, S.D. = 0.870). The behavioral comparatives analysis were classified by personal status found that the different sex, age, education level, the official period, knowledge and the understanding Sufficiency Economy Philosophy were strongest probability significant different level at 0.01 or even of 0.00.

Recommendations from the research are: The Department of Internal Trade Ministry of Commerce should set up seminar about the scientific knowledge and the understand technical knowhow in using “Sufficiency Economy Philosophy”. These should be a policy to promote and support activities related to Sufficiency Economy Philosophy and should be campaigning for self-conduct to Sufficiency Economy Philosophy.

Recommendations from the next research, it should to research the knowledge and behavior in using Sufficiency Economy Philosophy for application of life of the government officers in the Ministry of Commerce and other ministry. Qualitative research may be included for more in-depth study. In addition, should be study on the model in using Sufficiency Economy Philosophy for application of life of government officer the Department of Internal Trade Ministry of Commerce by tolerable, rational, are immune and the conditions of knowledge and virtue. The research should be stated in what and how to do?

Keywords:  Civil servant, Life of civil servant lifestyle.


ความรู้และพฤติกรรมในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ / The knowledge and behavior in using sufficiency economy philosophy for application in life of Government Officer the Department of Internal Trade Ministry of Commerce

Master of Public Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1059
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code