ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอ็กซเรย์

Last modified: March 26, 2021
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอ็กซเรย์
Morales in working of customs Officer in goods containers assessment by X-ray machine
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์
Mr.Preecha Ditmetharoj
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผศ.ดร. เมฆินทร์ เมธาวิกูล
Asst.Prof.Dr.Mekin Methawikul
ระดับการศึกษา:
Degree:
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
Master of Public Administration
สาขาวิชา:
Major:
รัฐประศาสนศาสตร์
Public Administration
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง/citation

ปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์. (2560). ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอ็กซเรย์. (การค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


Abstract

The research entitled Morales in Working of customs Officer in Goods containers Assessment by X-ray Machines aimed to study the level of work morale of the Customs Department’s officers, to explore factors which affect to work morale of the Customs Department’s staffs who work on investigating containers by using an X-ray machine, and to provide a guideline to promote work morale for staffs of the Customs Department who are responsible for using an X-ray machine to examine containers. This qualitative research used a questionnaire as a research instrument. The population of this study was 124 employees of the Customs Department. Data analysis included frequency, percent, average (x) and standard deviation (S.D.), applied Pearson’s correlation coefficient to understand forms of relationship, and then compared values from those statistics by testing hypotheses with T-test and F-test. If the difference of particular values is significant, the Scheff?’s method would be performed to compare each two of those values.

Results of this research shows that the majority of correspondents were male, aged between 31-35 years old, completed an undergraduate education, and had work experience of between 1-5 years. The officers working on container examination by an X-ray machine mainly were at a medium level of opinion about work morale in general and in both five dimensions as the average was 3.09.

Recommendations from this study were as follows. First, management should define clear regulation and criteria on rewards from the work, such as detection reward. In addition, the Department should build safe facilities and work environment; for instance, procuring X-ray radiation suits, do a regular job rotation, had more activities to develop relationships with colleagues, such as an annual sports competition that will provide an opportunity for employees to meet together after work, announce employees of the month in each category to raise employee pride, and lastly set a clear career path.

Finally, for the future studies, they should consider factors leading to work morale of servants of similar organizations with the aim of developing efficiency of those organizations and their staffs. Also, continuous employee efficiency and capability building as well as factors further promoting organizational excellence should be taken into account.

Keywords:  Morale in working, Officers of the customs department.


ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ / Morales in working of customs Officer in goods containers assessment by X-ray machine

Master of Public Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 456
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code