ระบบแชทบอทบนแอพพลิเคชั่น LINE เพื่อลูกค้าของร้านอาหาร Top Knot – Rooftop Bar & Restaurant

Last modified: August 26, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบแชทบอทบนแอพพลิเคชั่น LINE เพื่อลูกค้าของร้านอาหาร Top Knot – Rooftop Bar & Restaurant
Chatbot Function in LINE Application for Top Knot – Rooftop Bar & Restaurant Customers
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว กรกต อภิมหามงคลไชย
Ms. Korrakot Aphimahamongkhonchai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ จินต์จุฑา ไชยศรีษะ
Ms. Jinjuta Chaisrisa
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2564
2/2021

การอ้างอิง|Citation

กรกต อภิมหามงคลไชย. (2564). ระบบแชทบอทบนแอพพลิเคชั่น LINE เพื่อลูกค้าของร้านอาหาร  Top Knot – Rooftop Bar & Restaurant. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Aphimahamongkhonchai K. (2021). Chatbot function in LINE Application for Top Knot – Rooftop Bar & Restaurant Customers. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ทางโรงแรมได้ทำตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมของรัฐบาล ทำให้มีการปิดห้องอาหารที่ไวขึ้น ทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการไม่ทราบถึงข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป ทางผู้จัดทำจึงเลือกทำระบบแชทบอทในแอพพลิเคชั่น LINE ที่เป็นแอพพลิเคชั่นที่เข้าถึงได้ง่าย สำหรับลูกค้าที่ต้องการมาใช้บริการห้องอาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจในห้องอาหารแล้ว ยังช่วยแบ่งเบาหน้าที่และช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานในแผนกอาหารและเครื่องดื่มนี้อีกด้วย

ผู้จัดทำได้สำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานในแผนกอาหารและเครื่องดื่มและบุคคลทั่วไป ซึ่งได้ใช้แบบสอบถามรูปแบบออนไลน์ในการวัดผลความพึงพอใจ จากการวิเคราะห์ผลการสำรวจความคิดเห็นด้านลักษณะทางกายภาพของระบบแชทบอท พบว่าตัวแปรด้านความสอดคล้องระหว่างคำถามและคำตอบมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากับ 4.86 รองลงมาคือตัวแปรด้านรูปแบบแอพพลิเคชั่นมีความง่ายต่อการใช้งาน และตัวแปรด้านความเร็วในการตอบสนองของแชทบอทมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 เท่ากัน

คำสำคัญ: แชทบอท, แอพพลิเคชั่น LINE, โรงแรม, แผนกอาหารและเครื่องดื่ม


Abstract

Due to the epidemic of COVID-19, the hotel was required to follow government preventive and control measures, causing confusion for customers who use the services. Therefore the researcher chose to create a chatbot system with the LINE application that was easy for customers to access and for who wanted to use the service of the restaurant. The objectives of this study were to help facilitate people and employees who were interested in the restaurant food and beverage department.

The researcher explored comments from the sample group of employees in the food and beverage department, and customers who wanted to use the restaurant, by using an online questionnaire to measure satisfaction. From analysis of results comments about the physical characteristics of chatbot system, the results indicated that variability of consistency between question and answer had a mean with the most level 4.86. Next, the variety of application type, was easy to use and the variability velocity the response of the chatbot had the same mean was 4.80.

Keywords:  chatbot, LINE Application, hotel, Food & Beverage Department.


ระบบแชทบอทบนแอพพลิเคชั่น LINE เพื่อลูกค้าของร้านอาหาร Top Knot – Rooftop Bar & Restaurant | Chatbot Function in LINE Application for Top Knot – Rooftop Bar & Restaurant Customers

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 430
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print