น้ำยากำจัดสนิมจากมะเขือเทศ

Last modified: August 25, 2022
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
น้ำยากำจัดสนิมจากมะเขือเทศ
Rust Remover from Tomato
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว กัญญารัตน์ สุทัสนมาลี, นางสาว ศิรินันท์ณิดา แสงใจดี
Miss Kanyarat Sutassanamalee, Miss Sirinannida Saengjaidee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ปิยธิดา กังวานสิทธิ์
Miss Piyatida Kungwansith
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2564
2/2021

การอ้างอิง|Citation

กัญญารัตน์ สุทัสนมาลี และ ศิรินันท์ณิดา แสงใจดี. (2564). น้ำยากำจัดสนิมจากมะเขือเทศ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Sutassanamalee K., & Saengjaidee S. (2021). Herbal foam toothpaste. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

โรงแรม แอดลิบ แบงค็อก เป็นโรงแรมที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง คณะผู้จัดทำได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอยู่ในแผนกแม่บ้าน ของโรงแรมแอดลิบ แบงค็อก วัตถุประสงค์ในการทำโครงงานน้ำยากำจัดสนิมจากมะเขือเทศ 1) เพื่อได้ผลิตภัณฑ์น้ำยากำจัดสนิมที่มีวัตถุดิบจากธรรมชาติหาได้ง่ายตามทั่วไป 2) ปราศจากสารเคมี โดยในผลิตภัณฑ์มีวัตถุดิบหลัก คือ มะเขือเทศ เป็นส่วนช่วยในการกำจัดสนิม จากการศึกษาพบว่าในผลไม้รสเปรี้ยวมีกรดซิตริกเป็นกรดที่มีฤทธิ์อ่อนช่วยในการกัดกร่อนสนิม

จากนั้นคณะผู้จัดทำได้สำรวจแบบสอบถามเพื่อสอบถามความพึงพอใจต่อตัวผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เพศหญิง 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60% เพศชาย 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40% และผลสำรวจความพึงพอใจพบว่า ความพึงพอใจด้านกลิ่นได้รับค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ไม่มีกลิ่นฉุนจากสารเคมี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยากำจัดสนิมจากมะเขือเทศแล้ว มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.35 และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานรวมเท่ากับ 0.63

คำสำคัญ: น้ำยากำจัดสนิม, มะเขือเทศ, ไร้สารเคมี


Abstract

Adlib Bangkok Hotel is situated in the center of the city and it’s a complete lodging facility. The students completed their cooperative education in the Housekeeping Department. A rust remover product with all-natural chemicals, and is generally accessible, was one of the project’s primary goals.  With not using chemicals, tomato was used as the major raw element in the product because it aids in rust removal. Citrus fruits contain citric acid, a weak acid that aids in rust and corrosion removal, according to studies.

The students asked 18 females, or 60% of the sample, and 12 males, or 40%, about their satisfaction with the product. The results showed that and satisfaction survey results found that overall satisfaction was the highest average, with no pungent chemical odor. The mean was 4.70 when using tomato rust remover. The total mean was 4.35 and the total standard deviation was 0.63.

Keywords:  rust remover, tomato, chemical free.

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 3987
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print