ระบบจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

Last modified: December 13, 2019
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
Computer accessories data management system
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวศิริวรรณ บุญประจำ 5705000014, นายปฏิภาน อุ่นเรือน 5705000003
Ms. Siriwan Bunprajum, Ms.Patipan Aunruean
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อรรณพ กางกั้น
Mr. Unnop Kangkan
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2560
2/2017

การอ้างอิง/citation

ศิริวรรณ บุญประจำ และ ปฏิภาน อุ่นเรือน. (2560). ระบบจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


Abstract

The information department of SCB LIFE Co., Ltd is the company that provide services about computer and IT devices for all personnel and firms. Co-operative students were assigned to design and develop the Computer Accessories Data Management System for borrowing and returning computing devices by applying Sublime Text3. Moreover, PHP MyAdmin program was also used for database management.

 

Keywords:  Database management system, Computer devices information design and develop program.


ระบบจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ / Computer accessories data management system

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1347
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print