ระบบบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาบริษัท อาร์ ไอเอส จำกัด

Last modified: December 13, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาบริษัท อาร์ ไอเอส จำกัด
Computer Equipment Management System: Case Study RIS Company Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายแสงชัย กองสมร 5905000007
Mr. Sangchai Konsamorn 5905000007
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อรรณพ กางกั้น
Mr. Unnop Kangkan
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Computer Business
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

แสงชัย กองสมร. (2561). ระบบบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาบริษัท อาร์ ไอเอส จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ปฏิบัติงานที่ บริษัท อาร์ ไอ เอส จำกัด สาขา เซ็นทรัล ชิดลม ได้รับหน้าที่ในการแก้ปัญหาของผู้ใช้และเก็บข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ โดยใช้วิธีการจดบันทึกไม่มีการอัพเดทของข้อมูล ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจได้ออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในบริษัทขึ้นโดยโปรแกรมที่นำมาใช้พัฒนาระบบ คือ Microsoft Visual Studio 2017 ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา C# HTML และ JavaScript ใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 r2 สำหรับการจัดการฐานข้อมูล ประโยชน์ของระบบจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ในบริษัท คือ ข้อมูลมีการจัดเก็บที่สามารถอัพเดทเป็นข้อมูลปัจจุบัน มีความสะดวกในการเรียกดู และ สามารถจัดทำข้อมูลเป็นรูปแบบของโปรแกรม Microsoft Excel

คำสำคัญ: ระบบบริหารจัดการ, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, เก็บข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


Abstract

The cooperative student worked at RIS Company Limited. The cooperative student was responsible for solving user problems and recording computer equipment data by manual, data not updated in the current time. Cooperative student designed a system for Computer Equipment Management System: Case Study RIS Company Ltd. The program was developing by using Microsoft Visual Studio 2017, using C# and HTML, and using Microsoft SQL Server 2008 r2 for recording information. The benefits of use this system data can update with current information, convenient to browse and data can create in the format of Microsoft Excel.

Keywords:  Management System, Computer equipment, Recording computer equipment data.


ระบบบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กรณีศึกษาบริษัท อาร์ ไอเอส จำกัด / Computer Equipment Management System: Case Study RIS Company Ltd

Faculty of Information Technology, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 638
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print