การออกแบบฐานข้อมูลสำหรับการยืม-คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

Last modified: July 26, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกแบบฐานข้อมูลสำหรับการยืม-คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
Database design for the circulation of  computer equipment
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวกุลนิภา สดสายญาติ, นางสาวสิริรัตน์  ชื่นพุก
Miss. Gongnipha Sotsaiyath, Miss. Sirirat Chuenpuk
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ขวัญชัย กังเจริญ
Mr. Kwanchai Gungcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

กุลนิภา สดสายญาติ และ สิริรัตน์  ชื่นพุก. (2558). การออกแบบฐานข้อมูลสำหรับการยืม-คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

    สืบเนื่องจากงานที่ได้รับมอบหมายจากการได้ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาที่หน่วยงานสารสนเทศการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ในหน่วยงานดังกล่าวมีการให้บริการยืม-คืนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยให้ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลในเอกสารแบบฟอร์มยืม-คืนและผู้ดูแลจะทำการจัดเก็บข้อมูลการยืม-คืนผ่านโปรแกรมไมโครซอฟท์เอกซ์เซล ซึ่งไม่สะดวกต่อผู้ใช้บริการและยากต่อการสืบค้นข้อมูลรวมถึงอาจเกิดการสูญหายของเอกสาร

   ผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดที่จะสร้างฐานข้อมูลสำหรับการยืม-คืนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้วยฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล โดยใช้พีเอชพีมายแอดมินเป็นเครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูล

        ผู้ศึกษาได้ทำการออกแบบ สร้าง และทดสอบฐานข้อมูลสำหรับการยืม-คืนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานสารสนเทศการศึกษา เพื่อใช้ร่วมกับเว็บแอ๊ปพลิเคชั่นที่พัฒนาด้วยภาษาพีเอชพีซึ่งได้วางแผนดำเนินการสร้างในอนาคต ซึ่งสะดวกต่อการบริหารจัดการข้อมูล ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล และสามารถออกรายงานได้

คำสำคัญ: ยืม-คืน, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล, ภาษาพีเอชพี, พีเอชพีมายแอดมิน


Abstract

Pursuant to the assignment that I have to perform a Cooperate Education at Information Department in faculty of Medicine, Siriraj Hospital. The agency said the service to circulation of computer equipment by allowing users to fill out forms and administrators to make storage data via MS Excel which is inconvenient to the user and hard-to information as well as potential loss of documents.

The study, therefore had the idea to create a database for the service to circulation of computer equipment from MySQL database with phpMyadmin is DBMS tool.

The study was designed, created and tested a database for the service to circulation of computer equipment for use with web application was developed with PHP language for plan to build in the future which provides easy data management, easy search and can create reports.

Keywords:  circulation, computer equipment, MySQL Database, PHP Language, phpMyadmin.


การออกแบบฐานข้อมูลสำหรับการยืม-คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | Database design for the circulation of  computer equipment  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 912
Previous: การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์การไฟฟ้านครหลวง
Next: เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อบันทึกข้อมูลปัญหาระหว่างพัฒนาโปรแกรม