การควบคุมและการติดตั้งโซล่าเซลล์

Last modified: March 13, 2024
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การควบคุมและการติดตั้งโซล่าเซลล์
Control and installation of solar cells
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายนิวัฒน์ รัตนสาคร, นายกรวุฒิ อิ่มอาดูร 
Mr. Nivat Ratanasakorn, Mr. Korawut Imardoon 
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จุระ ฮ่านต่ำ
Mr. Jura Hantam
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2564
1/2021

การอ้างอิง/citation

นิวัฒน์ รัตนสาคร กรวุฒิ อิ่มอาดูร. (2564). การควบคุมและการติดตั้งโซล่าเซลล์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Ratanasakorn N., & Imardoon K. (2021). Control and installation of solar cells. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

     โครงงานสหกิจศึกษาเล่มนี้ได้นำเสนอเกี่ยวกับ การควบคุมและการติดตั้งโซลาร์เซลล์ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้มาจากการออกฝึกปฎิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษาภาคปฎิบัติ โดยได้เข้าปฎิบัติงานในบริษัท เอ็ม.ดี.โซลาร์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 17 สัปดาห์ ซึ่งทางบริษัทได้มอบหมายให้ดูแลในเรื่องของการดูแลและการติดตั้งโซลาร์เซลล์ เช่นการติดตั้งโซลาร์เซลล์ ผลจากการออกปฎิบัติงานจริง สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานจริงได้อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ: ติดตั้งโซลาร์เซลล์, การควบคุม, ระบบโซลาร์เซลล์


Abstract

     This cooperative education presented a study of contort and installation of solar cells. and troubleshooting derived from work-based education projects at M.D solar compact limited during the period from 23 August 2021 to 10 December 2021, a total of 17 weeks . The main project assigned by the company was to contort and installation of solar cells. The results suggested that knowledge of this practical education can be used and applied to the real work accordingly.

Keywords: Install solar cells, control, solar system.


การควบคุมและการติดตั้งโซล่าเซลล์ | Control and installation of solar cells

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 41
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print