การจัดการระบบปรับอากาศภายในอาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

Last modified: March 13, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดการระบบปรับอากาศภายในอาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย
Management of air Conditioning Systems in Buildings Bank of Thailand
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายณัฐวุฒิ แก้วประไพ 
Mr. Nattawut Kaewprapai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผศ.ดร.ทัศนัย พลอยสุวรรณ 
Asst. Prof. Dr. Tuchsanai Ploysuwan
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2564
1/2021

การอ้างอิง/citation

ณัฐวุฒิ แก้วประไพ. (2564). การจัดการระบบปรับอากาศภายในอาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Kaewprapai N. (2021). Management of air conditioning systems in buildings bank of Thailand. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

     รายงานสหกิจศึกษาเล่มนี้นำเสอนผลงานการปฏิบัติงานในการจัดการระบบปรับอากาศและแสงสว่างภายในอาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีการใช้งานในหลายๆอาคาร โดยใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์ที่ทันสมัยกว่าเดิม โดยการสั่งงานระยะไกล โดยใช้ระบบBAS (Building Automation Systems) เป็นระบบบริหารจัดการและควบคุมอาคารอัติโนมัติ สามารถช่วยให้ลดระยะเวลาการใช้งานและการตรวจสอบได้ไวมากขึ้น และ ป้องกันความผิดพลาดจากการล้มเหลวของระบบได้ดีกว่าเดิม

โดยการฝึกงานตลอดระยะเวลา 15 สัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ถึง 10 ธันวาคม 2564 ผู้จัดทำได้รับการชี้แนะจากทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญจาก คุณ ชาญชัย จาดช้าง ให้ทำการสำรวจการใช้งานและการตรวจสอบระบบต่าง และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขและตรวจสอบ

คำสำคัญ: ระบบปรับอากาศ, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สหกิจศึกษา


Abstract

This cooperative report presentesed the results of operations in the management of air conditioning systems in Bank of Thailand buildings that use modern equipment technology with remote command using BAS (Building Automation Systems). It is an automatic building management and control system. It can help to shorten the time of use, quick monitoring, and prevent errors from system failures. Through the 15-week internship from August 23, 2021 to December 10, 2021, the student was guided by a team of engineers with expertise from Mr. Chatchai Jadchang, to conduct a survey of the use and inspection of various systems and liaise with relevant agencies to fix and check them.

Keywords:  air conditioning system, Bank of Thailand, Building Automation Systems (BAS).


การจัดการระบบปรับอากาศภายในอาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย |  Management of air Conditioning Systems in Buildings Bank of Thailand  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 32
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print