ขั้นตอนการถ่ายทำโฆษณาสินค้า ข้าว Zuper Rice

Last modified: July 21, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการถ่ายทำโฆษณาสินค้า ข้าว Zuper Rice
The Advertising Procedures of Zuper Rice Product
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวอาภัสรา แสงสมสวัสดิ์
Miss Apatsara  Sangsomsawat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ปวรรศ จันทร์เพ็ญ
Mr.Pawat  Chanpen
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
การโฆษณา
Advertising
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง|Citation

อาภัสรา แสงสมสวัสดิ์. (2560). ขั้นตอนการถ่ายทำโฆษณาสินค้า ข้าว Zuper Rice. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Sangsomsawat A. (2017). The advertising procedures of zuper rice product. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Communication Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

รายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาเรื่อง “ขั้นตอนการถ่ายทำโฆษณาสินค้า ข้าว Zuper Rice” มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาขั้นตอนการถ่ายทำโฆษณาสินค้า ข้าว Zuper Rice  2.เพื่อศึกษาการประสานงานในส่วนต่างๆ จากการปฏิบัติงานจริงและให้เกิดการพัฒนาการทำงานจริงในอนาคต

บริษัท ตัวบรรจงเต็มบรรทัด จำกัด เป็นบริษัทที่เริ่มต้นโดยการ เขียนบท ภาพยนตร์ , บทโทรทัศน์  รายการวาไรตี้ หรือซีรี่ย์   หลังจากประสบความสำเร็จและเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น จึงได้รับ ทำงานครีเอทีฟ  งานถ่ายทำโฆษณา  งานอีเว้นท์ต่างๆ

ผู้จัดทำได้รับหมอบหมายให้ปฏิบัติงานในส่วนของ ครีเอทีฟ โดยมีหน้ารับผิดชอบ คิด Content รายการต่างๆที่บริษัทรับผลิต  เพื่อเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ เช่น Social Media  Event เป็นต้น เพื่อได้พัฒนาทักษะและแนวคิดของตนเองและเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระงาน และสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรอีกด้วย

นอกจากผู้จัดทำจะได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพแล้ว ยังได้พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานตามสภาพจริง และได้ใช้ความรู้จากการศึกษาเข้ากับการทำงานใน สถานประกอบการจริงและสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานจริงได้ในอนาคต ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่การทำงานอย่างมืออาชีพต่อไปในอนาคต

คำสำคัญ: โฆษณา, ครีเอทีฟ


Abstract

This study aims to investigate “The Advertising Procedures of Zuper Rice Product.” It has the objectives to study the working procedure of the advertising, and make use of this experience for future career development. Tua-Ban-Jong-Tem-Ban-Tad Company Ltd. started its business in an area of cinema scriptwriter, tv scriptwriter, tv series scriptwriter, and other programs. After that, the company becomes well-known for creative works and advertising production.

The student was assigned to work as a content creator having responsibilities to initiate the program content and publish advertising media via social media events. Upon the completion of this cooperative program, the student had more confidences and more knowledge, which are very useful for the real world situation in the future.

Keywords: Advertising Production, Product.


The Advertising Procedures of Zuper Rice Product+ขั้นตอนการถ่ายทำโฆษณาสินค้า ข้าว Zuper Rice

Faculty of Communication Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 263
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles