การสร้างประสบการณ์ซื้อให้กับลูกค้าผ่านแอพพลิเคชั่นติ๊กต็อกโปรแกรมท่องเที่ยว ของ บริษัท อะเดปท์ ทัวร์ จำกัด

Last modified: July 22, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การสร้างประสบการณ์ซื้อให้กับลูกค้าผ่านแอพพลิเคชั่นติ๊กต็อกโปรแกรมท่องเที่ยว ของ บริษัท อะเดปท์ ทัวร์ จำกัด
Creating a Travel Program Buying Experience for Customers with the TikTok Account of Adapt Tour Co., Ltd.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวจุฑารัตน์ สูจิแก้วประภา, นางสาวอัญชลี พึ่งสว่าง, นางสาวอัญมณี ดีดวงพันธ์
Miss Jutarat Sujikaewphapa, Miss Aunchalee Puengsawang, Miss Anyamanee Deedungpan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ภัทรภร จิรมหาโภคา
Miss Pattaraporn​ Jiramahapoka
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2564
2/2021

การอ้างอิง/citation

จุฑารัตน์ สูจิแก้วประภา, อัญชลี พึ่งสว่าง และ อัญมณี ดีดวงพันธ์. (2564). การสร้างประสบการณ์ซื้อให้กับลูกค้าผ่านแอพพลิเคชั่นติ๊กต็อกโปรแกรมท่องเที่ยว ของ บริษัท อะเดปท์ ทัวร์ จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Sujikaewphapa J., Puengsawang A., & Deedungpan A. (2021). Creating a travel program buying experience for customers with the TikTok account of Adapt Tour Co., Ltd. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษาเรื่อง การสร้างประสบการณ์ซื้อให้กับลูกค้าผ่านแอพพลิเคชั่นติ๊กต็อกโปรแกรมท่องเที่ยวของบริษัท อะเดปท์ ทัวร์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อจัดทำคลิปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวออนไลน์ ของ บริษัท อะเดปท์ ทัวร์ จำกัด  2) เพื่อเพิ่มยอดผู้เข้าชมบนเพจติ๊กต็อกของบริษัท เนื่องจากการโพสต์ของเพจบริษัท ใช้แต่การโพสรูปภาพหลายๆ รูปภาพ ซึ่งสร้างความน่าสนใจดึงดูดลูกค้าได้น้อย ทางคณะผู้จัดจึงได้จัดทำคลิปวีดีโอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ผ่านแอพพลิเคชั่น ติ๊กต็อก จำนวน 3 คลิป ต่อวัน เพื่อโพสต์บนเพจติ๊กต็อกในแบบที่ทันสมัย สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าที่เข้ามาดูโปรแกรมทัวร์ต่างๆ ได้มีผู้สนใจคลิปและยอดผู้เข้าชมเพิ่มมากขึ้นจากการจัดทำคลิปวีดีโอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ผ่านแอพพลิเคชั่นติ๊กต็อก โดยตั้งเป้าหมายยอดผู้ติดตามไว้ที่ 1,000 คน สื่อวิดีโอได้รับความสนใจและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มียอดผู้ติดตาม1,678 คน ซึ่งบรรลุเป้าหมายยอดผู้ติดตามที่ตั้งไว้ และก่อนการทำคลิป ติ๊กต็อก เพจบริษัท ยังไม่มียอดผู้ติดตามเพจ หลังจากลงคลิปในแอพพลิเคชั่น TikTok ทำให้ยอดผู้ติดตามมีจำนวน 1,678 คน ซึ่งจำนวนยอดผู้ติดตามเพจเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนและช่วยให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

คำสำคัญ: อะเดปท์ทัวร์, ติ๊กต็อก, โปรแกรมท่องเที่ยว


Abstract

The objectives of this study were: 1) To create a shopping experience with customers through the travel program TikTok of Adapt Tour;  2) to increase the number of followers on the company’s TikTok. Previous posts of the company page were only multiple images, which does not attract customers. The author made a series of video clips of travel through TikTok, 3 clips per day. For public relations on TikTok in a modern format can attract the attention of customers who view various tour programs of the company. There was interest in the clips and the number of viewers increased.  A goal of 1000 followers was set, and the video clip received a good response, reaching 1,678 followers which reached the target traffic goal.  Prior to these views the company’s page on TikTok had no page followers. After posting a clip, the number of followers reached 1,678, which was a significant increase in the number of followers of the page and helped the project to achieve its intended purpose.

Keywords:  Adapt Tour, TikTok, travel program.


การสร้างประสบการณ์ซื้อให้กับลูกค้าผ่านแอพพลิเคชั่นติ๊กต็อกโปรแกรมท่องเที่ยว ของ บริษัท อะเดปท์ ทัวร์ จำกัด | Creating a Travel Program Buying Experience for Customers with the TikTok Account of Adapt Tour Co., Ltd.

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 99
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code