อินโฟกราฟิกส์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย

Last modified: October 1, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
อินโฟกราฟิกส์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย
Infographics to Promote Tourism in Thailand
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายจตุรงค์ ชัชวาลดำรงค์เจตน์
Mr. Jaturong  Chachavandumrongjet
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ภัทรภร จิรมหาโภคา
Ms. Pattaraporn  Jiramahapoka
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2564
1/2021

การอ้างอิง|Citation

จตุรงค์ ชัชวาลดำรงค์เจตน์. (2564). อินโฟกราฟิกส์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Chachavandumrongjet J. (2021). Infographics to promote tourism in Thailand. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงานอินโฟกราฟิกส์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย  มีวัตถุประสงค์ในการจัดทํา คือ 1) เพื่อศึกษาการจัดทำอินโฟกราฟิกส์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 2) เพื่อให้ได้อินโฟกราฟิกส์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ก่อนหน้านี้สร้างผลกระทบให้กับธุรกิจท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ทำธุรกิจเสียหายขาดรายได้ เนื่องจากไม่มีผู้มาใช้บริการด้วยความกังวลในเรื่องของความปลอดภัย ของผู้ใช้บริการเองและมาตรการของภาครัฐที่คุมเข้มในเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวนั้น แต่สถานการณ์โควิด-19 ขณะนี้ยอดผู้ติดเชื้อมีจำนวนลดลง รัฐบาลได้ดำเนินการผ่อนคลายมาตรการควบคุมเข้มงวดจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ทำให้หลายภาคส่วนเริ่มเตรียมขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การใช้จ่ายของประชาชนการเดินทางจะสามารถกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้  และเกิดการท่องเที่ยวมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเริ่มมีประชาชนออก เดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวใกล้ภูมิลำเนา ดังนั้นเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทย

ผู้จัดทำจึงสนใจจัดทำอินโฟกราฟิกส์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยให้กับบริษัท รุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ (2010) จำกัด เพื่อใช้ในการสร้างสื่อข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าผ่าน เฟซบุ๊ก  เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

คำสำคัญ: อินโฟกราฟิกส์, การท่องเที่ยว, ประเทศไทย


Abstract

The purposes of the Infographic to Promote Tourism in Thailand project were: 1) to study Infographics to promote tourism; 2) to obtain Infographics to promote tourism in Thailand. The Covid-19 pandemic situation, made impacted Tourism and Hospitality Business. Many companies had to shut down or lay off employees because customers were concerned about safety and health, and the Government had a Lockdown policy so, there were no customers to use the services. But the Covid-19 situation now is better and the number of infected people were decreased. The government announced to lift the lock down and many businesses prepared to drive the economic activities, publics spending restarted and many people travel near their hometown.

The author was interested in providing infographics to promote tourism within Thailand for Roogruang Tour Holiday (2010) Co., Ltd. To be as a medium for creating content through social media in order to attract the attention of customers through Facebook and to reach customers in accordance with the goals.

Keywords:  Infographics, Tourism, Thailand.


อินโฟกราฟิกส์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย|Infographics to Promote Tourism in Thailand

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 341
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code